Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања

0

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

У Р Е Д Б У
о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Члан 1.

Овом уредбом се уређује посебан режим у погледу исправа које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 2.

За време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 робу у превозу морају да прате исправе које су у непосредној вези са њеним превозом и које на-
рочито садрже: број и датум исправе, пословно име, адресу, ПИБ и матични број или број пољопривредног газдинства (БПГ), односно број из одговарајућег регистра испоручиоца, примаоца и
превозника (уколико га има), место и адресу објекта из кога се испоручује и у који се испоручује, име и презиме одговорних лица испоручиоца и превозника, назив робе и количину.
Испоручилац, прималац и превозник (уколико га има), могу споразумно одредити начин на који ће пријем односно испорука робе бити потврђена.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3138/2020
У Београду, 13. априла 2020. године

Влада
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
Председник Владе,
Ана Брнабић, с.р.

ПОДЕЛИТЕ.