Процес израде плана развоја општине Лебане

0

Општина Лебане је покренула процес израде Плана развоја општине Лебане за период од 2023. до 2030. године ( у даљем тексту: План Развоја).

План развоја представља дугорочни документ развојног планирања најширег обухвата и највишег реда и као такав представља основу за касније доношење развојних документа за појединачне области планирања, програма, концепата политика, акционих планова и осталих планских докумената предвиђених законским оквиром.

Општина Лебане је приступила изради Плана развоја по смерницама и методологији дефинисаној Законом о планском систему („Службени гласник РС“, број 30/2018.) и подзаконским актима који ближе уређују ову област, и то Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, број 8/2019.) и Уредба о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 107/2020.). У понедељак, 26 септембра  у сали Скупштине општине Лебане чланови координационог тима и тематских радних група одржаће другу радионицу,  „SWOT АНАЛИЗА ТЕМАТСКИХ ОБЛАСТИ“.

ПОДЕЛИТЕ.