Влада Р. Србије измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

0

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и
136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси

УРЕДБУ

измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
(“Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21.) у члану 12. у ставу
4. датум ”1. март 2021. године” замењује се датумом ”1.јун 2021. године” у одговарајућем
падежу.
У истом члану став 5. датум ”1. март 2021. године” замењује се датумом ”1.јун 2021.
године” у одговарајућем падежу.

Члан 2.
После члана 14. додаје се нови члан 14а. који гласи:

Члан 14а.
Изузетно од члана 14. ст. 1 и 2 1. ове уредбе дана 27. и 28. фебруара 2021. године,
радно време објеката у којима се обављају следеће делатности:

 1. у области трговине на мало непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње
  и продајна места)
 2. пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића
  (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.),
 3. пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним
  објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри,
  пијаце и сл.) ,
 4. у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом
  затвореном простору изузев позоришта ( биоскопи, музеји, галерије),
 5. приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.) ,
 6. у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом
  простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес
  центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт
  и рекреацију и сл.) ,

ограничава се тако да ти објекти могу радити од од 06.00 до 14.00 часова.

Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало
прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања
занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником
услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте)ограничава се тако да ти
објекти могу од 06.00 часова до 20.00 часова.

Радно време објеката у којима се обавља угоститељска делатност који се налазе у
зимским туристичким центрима у оквиру хотела или другог категоризованог или
некатеризованог смештајног објекта у којима се услуга може пружати само лицима која
имају пријављен боравак у тим врстама смештаја ограничава се тако да ти објекти раде од
06.00 часова до 22.00 часова.

У току радног времена из става 1. овог члана у објектима у којима се пружају услуге
у области угоститељства који се налазе у зимским туристичким центрима послуживање
хране и пића дозвољено је у отвореном делу објекта (башта и сл.).
Од ограничења радног времена из ст. 1. до 3. овог члана изузимају се:

 1. апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње
  или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и
  за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са
  спољне стране или непосредно са јавне површине,
 2. бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива,
 3. трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране,
 4. ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге
  и ветеринарских ординација и лабораторија, односно других здравствених установа у
  приватној и јавној својини.”

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном гласнику Републике
Србије”.

У Београду, 2021.године

В Л А Д А
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић

UREDBA_izmena i dopuna Radno vreme

ПОДЕЛИТЕ.