УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

0

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Члан 1.

У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20 и 94/20), члан 2. мења се и гласи:

Члан 2.

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из ст. 1. до 3. овог члана.”

Члан 2.

У члану 9. став 4. мења се и гласи:

„Аутобуски превозници са регистрованим редом вожње у међумесном превозу путника у друмском саобраћају у обавези су да до 1. септембра 2020. године обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 25% полазака са регистрованих редова вожње. Од 1. септембра 2020. године до 1. марта 2021. године у обавези су да обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 25% полазака са сваког регистрованог реда вожње, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са регистрованим редом вожње.”

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:

„Аутобуски превозници са важећим међународним дозволама за превоз путника у друмском саобраћају до 1. марта 2021. године обављају поласке са одобреног реда вожње који је саставни део дозволе само када постоје исказане потребе за одређеним међународним превозом путника, као и одобрење страних држава за обављање превоза путника на њиховој територији усклађено са актуелном епидемиолошком ситуацијом, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са важећим међународним дозволама.”

Досадашњи ст. 5, 6, 7. и 8. постају ст. 6, 7, 8. и 9.

Члан 3.

У члану 9а став 1. алинеја пета мења се и гласи:

„– ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана,”

После алинеје пете додаје се нова алинеја шеста, која гласи:

„– ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана,”

Досадашњe ал. шеста до петнаеста постају ал. седма до шеснаеста.

Члан 4.

У члану 10. став 2. мења се и гласи:

„Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, правна лица овлашћена за издавање регистрационих налепница могу издавати регистрационе налепнице за моторна и прикључна возила уписана у јединствени регистар возила независно од чињенице коју ознаку регистарског подручја носи возило.”

Члан 5.

Уколико мере које се на основу ове уредбе примењују на територијама једница локалних самоуправа нису у сагласности са мерама из члана 3. ове уредбе (измењени члан 9а став 1) примењиваће се мере из ове уредбе.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5766/2020

У Београду, 16. јула 2020. године

Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

ПОДЕЛИТЕ.