Јавни позив за избор заступника уговорне поште – 16233 Оране

0

Јавни позив свим привредницима који су заинтересовани за сарадњу са поштом по конкурсу.


ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ”, Београд

РЈ/СедиштеРРЈ/ПЈ „ЛЕСКОВАЦ”

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ ПРЕКО УГОВОРНЕ ПОШТЕ У РУРАЛНОЈ СРЕДИНИ ОРАНЕ

 

1.    ЈП „Пошта Србије”, Београд од 1994. године примењује у свом пословању модел пружања поштанских услуга преко уговорних пошта. Наведеним моделом омогућено је повећање доступности поштанских услуга и рационалније пословање ЈП „Пошта Србије”, Београд, уз стварање могућности другим привредним субјектима да пружањем поштанских услуга остваре додатни приход и повећају обим услуга из своје основне делатности.

У ЈП „Пошта Србије”, Београд функционише 1532 пошта од којих је 225 уговорна пошта, што представља  15% укупног броја пошта. С тим у вези, покренута је иницијатива за отварање уговорне поште у Орану  лоциране у Орану  у уговорну пошту.

Тим поводом, желећи да своје пословање учинимо јавним, а пословне шансе свима једнаким, позивамо на сарадњу све заинтересоване потенцијалне пословне партнере да доставе своје понуде.

2.    У погледу пружања услуга корисницима, уговорна пошта се неће разликовати од постојеће поште. Да би вам ближе појаснили организацију и начин функционисања уговорне поште издвајамо најважније чињенице:

·      ЈП „Пошта Србије”, Београд закључује Уговор о заступању за пружање услуга преко уговорне поште у руралној средини са заступником који мора бити привредни субјект.

·      Уговорна пошта се отвара у пословним просторијама Предузећа које се дају на коришћење по процедури прописаној општим актима Предузећа/у просторијама заступника (за насељена места у којима Предузеће нема пословни простор).

·      Заступнику припада део оствареног прихода према уговореној провизији, сходно Правилнику о пружању услуга преко уговорне поште.

·      Заступник обезбеђује раднике.

·      Обуку радника врше стручна лица из ЈП „Пошта Србије”, Београд.

·      ЈП „Пошта Србије”, Београд уступа заступнику на коришћење, без накнаде, следећа средства за рад: поштaнски жиг, печатњак, пломбир кљешта, тaблу сa нaтписом „ПОШТА”, поштански сандучић, фискалну касу, терминал за пренос података и прописaнe обрaсцe.

·      Заступник сноси трошкове одржавања пословног простора и набавку осталих средстава за рад.

3.    Могућност учешћа у поступку имају привредни субјекти који испуњавају квалификационе услове дефинисане Конкурсном документацијом, односно који уз понуду  за пословно техничку сарадњу доставе документа, не старија од шест месеци, и то:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

2) Потврду надлежног органа којом доказује да му није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

3) Потврде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и друге jавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (потврда Министарства финансија – Пореске Управе и потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе);

4) Изјаву да ће обезбедити потребан број квалификованих лица, која ће, као запослени код заступника или радно ангажовани од стране заступника, пружати услуге у уговорној пошти (форма изјаве дата у прилогу);

5) Потврду за лица из претходне тачке да нису осуђивана за кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист или кривична дела повезана са тероризмом;

6) Сагласност да Предузеће изврши упис привредног субјекта у регистар Народне банке Србије ради пружања платних услуга у складу са законом и добијања статуса заступника код ЈП „Пошта Србије”, Београд.

4.    Право на учешће у поступку немају привредни субјекти који са ЈП „Пошта Србије”, Београд већ имају закључена 3 (три) Уговора о заступању за пружање услуга преко уговорне поште у руралној средини, осим уколико је заступник државни или орган локалне самоуправе, или су раније имали Уговор, а који је раскинут због злоупотребе или неквалитетног рада.

5.    У обзир се узимају само понуде лица чија регистрована делатност не нарушава пословни углед Предузећа.

6.    Конкурсна документација је бесплатна и може се подићи на адреси: РЈ/Седишту ПЈ „Лесковац”, (Светозара Марковића 1, Лесковац, канцеларија 2 Служба за поштанску мрежу-приземље), сваког радног дана у периоду од 29.07.2019. до 02.09.2019. године од 08:00 до 15:00 часова.

7.    Понуде се припремају и подносе у складу са Конкурсном документацијом и јавним позивом ЈП „Пошта Србије”, Београд.

8.    Понуде ће бити отворене јавно 10.09.2019. године, у 12:00 часова, у просторијама ПЈ „Лесковац”, ( Светозара Марковића 1, Лесковац,  први спрат, канцеларија 5.).  Oтварaњу понуда могу присуствовати представници понуђача.

9.    ЈП „Пошта Србије” ће извршити избор најповољније понуде према критеријумима који су дефинисани у Конкурсној документацији. Одлуку о избору најповољније понуде, ПЈ „Лесковац” ће донети у оквирном року од 7 дана од дана истека рока за подношење понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени.

10.     Сви привредни субјекти који нису задовољни одлуком комисије могу упутити писани приговор ПЈ „Лесковац” (Светозара Марковића 1, Лесковац, први спрат канцеларија 5.) у року од три радна дана од дана добијања Одлуке. Радна јединица је дужна да размотри приговор и писаним путем упути одговор Понуђачу. Одлука радне јединице сматраће се коначном.

11.     Заинтересовани привредни субјект може тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, на адреси ПЈ „Лесковац”, (Светозара Марковића 1, Лесковац, приземље канцеларија 2.) сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова.

 

Преузмите конкурсну документацију:

 

Конкурсна документација

ПОДЕЛИТЕ.