Додела бесплатних садница за пошумљавање

0

Упутство о додели бесплатних садница физичким лицима за пошумљавање

Физичко лице које има одговарајуће земљиште за пошумљавање, минималне површине 5 ари, има право на бесплатан садни материјал за пошумљавање.

Одговарајуће земљиште за пошумљавање

За пошумљавање може да се користи шумско и пољопривредно земљиште, с тим што је за пошумљавање обрадивог пољопривредног земљишта неопходно прибавити сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште.

Захтев за одобрење промене намене се подноси на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште Београд, Грачаничка 8.

Поступак добијања бесплатних садница за пошумљавање

Физичко лице које жели да пошуми своје земљиште обраћа се захтевом регистрованом шумском расаднику (привредно друштво, правно лице или предузетник уписан у регистар шумских расадника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме), за бесплатну доделу садница.

Списак регистрованих шумских расадника налази се у прилогу, као и на сајту Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs .

Уз захтев за доделу бесплатних садница, физичко лице доставља доказ о власништву за земљиште које намерава да пошуми.

Најбоље је захев поднети у рано пролеће или рану јесен, пре почетка радова на пошумљавању, како би се на време обезбедио потребан садни материјал.

Уколико шумски расадник има на располагању одговарајући садни материјал, закључиће уговор са физичким лицем о међусобном регулисању односа, којим се обавезује да ће физичком лицу обезбедити бесплатан садни материјал одговарајућег квалитета, и пружити потребна упутства у вези правилног извођења садње на терену.

Физичко лице се обавезује да ће преузети садни материјал и придржавати се стручних упутстава. Физичко лице само изводи садњу садница на терену.

Трошкове садног материјала додељеног физичким лицима сноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, након спроведеног конкурса за доделу средстава Буџетског фонда за шуме РС за текућу годину, на који се јавља привредно друштво, правно лице или предузетник који је физичком лицу доделио бесплатне саднице.

За све додатне информације можете се обратити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1, email: office.sume@minpolj.gov.rs).

Линк: https://upravazasume.gov.rs/dodela-besplatnih-sadnica-za-posumljavanje/

ПОДЕЛИТЕ.