Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. 

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.

БОБАН ПЕЈИЋ
Председник скупштине општине

Рођен је 1965. године у Лебану. Основну школу и Гимназију завршио у Лебану. Дипломирао на пољопривредном факултету Униврзитета у Београду.
Дипломирани агро-економиста.
Од јуна 2016. обављао функцију заменика председника скупштине општине.
Ожењен, отац двоје деце.

 

СЛАВОЉУБ ЖИВКОВИЋ
Заменик председника Скупштине општине

Рођен 1976. године у Лесковцу.
Бавио се самосталном делатношћу до 2019. године.
Живи и ради у Лебану.
Отац двоје деце.

 

 

БРАТИСЛАВ ИСЛАМОВИЋ
Секретар Скупштине општине

Братислав Исламовић, рођен 1976. године у Лебану.
Основну школу и Гимназију завршио у Лебану.
Дипломирао на правном факултету Униврзитета у Нишу.
Функцију секретара СО Лебане обављао 2013. године а функцију заменика секретара СО Лебане од 2016-2020. године.
Ожењен отац једног детета.

 

 

Скупштина општине Лебане има 31 одборника. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

СПИСАК ОДБОРНИКА СО ЛЕБАНЕ

 

Ред. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО БОРАВКА ОДБОРНИЧКА ГРУПА
1. мр Горан Јовић – шеф одборничке групе Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
2. Небојша Пејковић – заменик шефа одборничке групе Бошњаце Српска напредна странка – за нашу децу
3. Светислав Павловић Тогочевце Српска напредна странка – за нашу децу
4. Бобан Пејић Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
5. Милица Станковић Јовић Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
6.  Драган Павловић Пертате Српска напредна странка – за нашу децу
7. Јован Јовић Цекавица Српска напредна странка – за нашу децу
8. Сунчица Смиљковић Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
9. Оливера Пантовић Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
10. Снежана Станковић Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
11. Дарко Станковић Коњино Српска напредна странка – за нашу децу
12. Игор Митровић Шумане Српска напредна странка – за нашу децу
13. Милош Пешић Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
14.  Радован Цветковић Лебане Српска напредна странка – за нашу децу
15.  Љиљана Цветковић Пертате Српска напредна странка – за нашу децу
16. Драгана Гоцић Вукадиновић – шеф одборничке групе Лебане Социјалистичка партија Србије
17. Бојан Павловић Бошњаце Социјалистичка партија Србије
18. Сузана Степановић Лугаре Социјалистичка партија Србије
19. Срђан Гавриловић Лебане Социјалистичка партија Србије
20. Илинка Додић Лебане Социјалистичка партија Србије
21. Батица Цветковић Бошњаце Социјалистичка партија Србије
22. Љубиша Стевановић Лебане Социјалистичка партија Србије
23. Емилија Михајловић Пертате Социјалистичка партија Србије
24. Милош Павловић Шумане Социјалистичка партија Србије
25. Дејан Костић – шеф одборничке групе Лебане Иницијатива за општину Лебане
26. Братислав Пауновић – заменик шефа одборничке групе Лебане Иницијатива за општину Лебане
27. Зоран Илић Лебане Иницијатива за општину Лебане
28. Љиљана Печенковић Лебане Иницијатива за општину Лебане
29. Горан Јањић – шеф одборничке групе Лебане ГГ др Горан Јањић
30. Славољуб Живковић – заменик шефа одборничке групе Лебане ГГ др Горан Јањић
31. Новица Коцић Цекавица ГГ др Горан Јањић

 

 

Избор председника и заменика председника Скупштине

Скупштина, на конститутивној седници, бира председника Скупштине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем, на предлог најмање трећине одборника. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим пословником утврђен за избор председника Скупштине

Постављење секретара Скупштине

Скупштина, на конститутивној седници, поставља секретара Скупштине из реда дипломираних правника, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, јавним гласањем, на четири године и може бити поново постављен.

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије општине;
 5. доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси пољопривредну основу, програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
 8. доноси прописе и друге опште акте;
 9. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 10. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 11. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 12. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 13. поставља и разрешава секретара Скупштине;
 14. бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;
 15. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 16. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 17. доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 18. нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је корисник општина;
 19. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 20. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 21. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 22. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 23. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији је оснивач;
 24. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 25. информише јавност о свом раду;
 26. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 27. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 28. утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;
 29. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.