Унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022. год

0

Одељење за привреду, пољопривреду и водопривреду општинске управе Лебане ОБАВЕШТАВА  све пољопривредне произвођаче на територији општине лебане да је мистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало:

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022. години

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа
 6. научноистраживачка организација у области пољопривреде
 7. црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 1. јануара до 28. фебруара 2022. године.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди(65%) утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара, осим подстицаја за инвестиције у набавку нових машина и опреме за производњу конзумних кокошијих јаја за које највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години износи 3.000.000 динара.

Лице остварује право на подстицаје ако:

 1. је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
 2. је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара;
 3. је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара;
 4. за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 5. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 6. нема нереализованих инвестиција за које му је одобрено право на подстицаје на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
 7. је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица.

За додтане информације можете се обратити у згради општине Лебане, службa за пољопривреду, канцеларијa број 28, или на број телефона: 016/846331, сваког радног дана од 07-15 часова. 

СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ПОДЕЛИТЕ.