Јавни позив пословним банкама за подношење понуда

0

На основу Одлуке скупштине општине Лебане од 15.06.2018 године о усвајању Програма мера подршке пољопривреди и руралном развоју за 2018 годину и Одлуке о формирању Комисије за спровођење Програма мера подршке пољопривреди од 06.03.2017 године, на свом састанку одржаном 18.06.2018 Комисија за имплементацију Програма подршке пољопривреди и руралном развоју општине Лебане за 2018 годину донела је Одлуку и објављује овај :

Ј а в н и п о з и в

За подношење понуда: од стране пословних банака за потребу спровођења посебне мере подршке у оквиру Програма подршке пољопривреди која се односи на Субевнционисање камата кредита пољопривредних газдинстава.
Наручилац: Општина Лебане, Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије
Критеријуми за избор најповољније понуде:
– Висина ефективне каматне стопе, са свим трошковима ————————— 20 бодова
– Висина номиналне камтне стопе –—————————————————— 15 бодова
– Број одобрених кредита пољопривредним газтдинствима на нивоу банке у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017 године –——————————————————– 10 бодова
– Рок одобравања кредита од момента предаје комплетне документације –—- 20 бодова,
– Број експозитура на територији Јабланичког округа –—————————- 15 бодова,
– Број упошљеника на територији Јабланичког округа (више од 20) –———– 20 бодова.

Корисници кредита: Физичка лица – регистрована пољопривредна газдинства (РПГ);
Предвиђени износ кредита: од 50.000 динара до 300,000.00 динара по једном пољопривредном газдинству;
Рок отплате: 12 месеца
Каматна стопа за кориснике: 0 %.
Начин отплате главнице: по доспећу
Узимаће се за пример: 100.000 динара о доспећу на 12 месеци за ефективни каматну стопу.
Опредељена средства за субвенцију у оквиру Програма мера подршке пољопривреди и руралном развоју:———————————————————— 2.000.000,00 динара.
Намена кредита: за обртна средства или основна средства
Валута: РСД – без примене валутне клаузуле.
Понуде се достављају поштом, препоручено, на адресу: Општина Лебане, Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије, Цара Душана 116, са назнаком „ Понуда пословне банке по основу субвенционисања камате“ или лично у просторије Службе за пољопривреду општине Лебане сваког радног дана до 15 сати.
Крајњи рок за достављање понуда: 8 дана од дана објављивања на званичном сајту општине Лебане.
Понуде које буду стигле после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим и биће аутоматски одбачене.

У Лебану, 19.06.2018 године.

Председник Комисије за
инплементацију Програма
Бобан Пејић

ПОДЕЛИТЕ.