Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

0

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ЛЕБАНЕ» број 22.), Председник општине ЛЕБАНЕ је дана 24.10.2022. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ

I

  1. Предмет јавног надметања –
    Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини ЛЕБАНЕ
  2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ЛЕБАНЕ, у канцеларији бр 28 сваког радног дана од 11:00 до 13:00 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Контакт особа Александар Станковић, тел. 016/846331.
  3. Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.
ПОДЕЛИТЕ.