План генералне регулације

0

Одлуку о изради Плана генералне регулације Лебане 2025 донела је Скупштина општине Лебане (“Службени гласник града Лесковца” бр. 17/2009). Садржина Плана генералне регулације је одређена члановима 25, 26 и 29-32 Закона о планирању и изградњи, као и члановима 23 и 27 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (“Службени гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Лебане на животну средину је саставни део плана.

Приоритети у реализацији:

  • Градска магистрала на десној обали Јабланице и уређење паркинг површина
  • Уређење и отварање нових зона привређивања
  • Уређење и отварање нове зоне услуга на улазном потезу Целина 1
  • Проширење гробља,
  • Регулација водотокова
  • Решавање проблема санитарно-фекалних отпадних вода насеља,

Спровођење Плана обухвата и:

  • трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја планског простора и редовно извештавање локалне самоуправе.
  • дефинисање развојних пројеката ради конкурисања код домаћих и европских фондова.
  • покретање иницијативе за измену и допуну Плана генералне регулације, према потреби.

Списак свих фајлова и линкови за њихово појединачно преузимање је следећи:

ПОДЕЛИТЕ.