ПДР подручја соларне електране “Лебане – Ново Село” на територији

0

Општинска управа општине Лебане, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Плана детаљне регулације подручја соларне електране „Лебане – Ново Село“

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 14.11.2022. год. закључно са 29.11.2022. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, 16230 Лебане, Цара Душана 116, канцеларија бр 19, као и на интернет страни Општине Лебане (www.lebane.org.rs).

Општинска управа општине Лебане, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом из-раде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењи-ма и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Душан Буквић.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и ин-спекцијске послове, 16230 Лебане, Цара Душана 116, лично на писарници или поштом, закључно са 29.11.2022. године

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општинеЛебане, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Лебане.

ЕЛАБОРАТ – ПДР подручја соларне електране “Лебане – Ново Село” на територији

ПОДЕЛИТЕ.