Општинско веће

0

Општинско веће је извршни орган и њега чине председник општине, заменик председника општине, као и једанаест чланова Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа а заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Општинско веће:

  • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
  • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
  • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
  • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
  • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије,
  • поставља и разрешава начелника општинске управе;
  • образује радна тела за обављање послова из своје надлежности;
  • доноси Пословник о раду.

Председник општине је и председник општинског већа.

Општинско веће

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, Др мед.спец.

Рођен  је 13.сепембра 1960. год. у Лесковцу.
Медицински Факултет у Нишу завршио је 1986.
Специјалистичке студије из области Пнеумофтизиологије започео је 2004. год. а завршио 2008. године највишом оценом.
У марту 2020, као најистакнутили лекар у борби против Цовида 19, бива именован за Управника Цовид болнице, на чијем челу је био до краја јуна, када се самостално разрешава те функције.
Члан је Стручног савета Опште Болнице Лесковац, и сада у другом мандату.

СТАНА МЛАДЕНОВИЋ
Рођена 19.07.1978 у Лесковцу.
Завршила средњу медицинску школу, радник Дома Здравља у Лебану.
Удата, мајка једног детета.

ПОДЕЛИТЕ.