Инспекција за заштиту животне средине

ПЛАН РАДА

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине донет је на основу чл. 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“,бр.36/15), и представља документ у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на територији општине Лебане.

САГЛАСНОСТ НА ПЛАН

Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарства заштите животне средине, Сходно члану 10. и 12. став 11. Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС бр. 36/2015),  даје мишљење на предлог годишњег Плана инспекцијског надзора, инспекцији за заштиту животне средине Општинске управе, Општине Лебане.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Сагласно одредбама члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) годишњи извештај о раду инспекција објављује на својој интернет страници.

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине.

Области: