Преглед: Планска документа

Планска документа

План генералне регулације

Одлуку о изради Плана генералне регулације Лебане 2025 донела је Скупштина општине Лебане (“Службени гласник града Лесковца” бр. 17/2009). Садржина Плана генералне регулације је одређена члановима 25, 26 и 29-32 Закона о планирању и изградњи, као и члановима 23 и 27 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (“Службени гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Лебане на животну средину је саставни део плана.

1 2