Завршетак изградње зграде за хемодијализу

0

Назив наручиоца: Општина Лебане
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Природа, обим радова и основна обележја радова:
„Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану„

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Општина Лебане

2. Адреса наручиоца: Цара Душана 116, Лебане

3. Интернет страница наручиоца: www.lebane.org.rs

4. Врста наручиоца: Градска и општинска управа

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

6. Врста предмета: радови

7. За радове природа и обим радова и основна обележја радова; „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану„; Место извршења радова: Дом здравља Лебане, улица Цара Душана број 70, кп.бр. 453/7 К.О. Лебане; Ознака из општег речника набавки: 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 завршни грађевински радови;

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.lebane.org.rs

10. Начин подношења понуда и рок за подношење понуде: Понуде се достављају непосредно
или путем поште на адресу: Општинa Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане са назнаком:
Понуда за јавну набавку радова „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану„ЈН број 10 ВВ/2016 – НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Рок за достављање понада је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних
набавки, односно 02. децембра 2016. године, до 13,00 часова без обзира на начин достављања.
Уколико рок истиче на дан који је не радни или државни празник, као последњи дан
наведеног рока сматраће се први следећи радни дан.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин одређен конкурсном документацијом.

11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 02. децембра 2016.године у 13:15 часова у просторијама наручиоца – Општина Лебане, Цара Душана 116, Лебане.

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

13. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

14. Лицa за контакт: Весна Илић, Татјана Валтер, Марјан Станковић, Душан Буквић и Дејан Стевановић, Е – mail адреса: javne_nabavke@lebane.org.rs, Fax: 016/843-083

Конкурсна документација

Допуна конкурсне документације 17.11.2016.

ПОДЕЛИТЕ.