Уређење (ревитализација) пољских путева

0

Назив наручиоца: Општина Лебане
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Природа, обим радова и основна обележја радова:
„Уређење (ревитализација) пољских путева“; Место извођења радова је катастарска општина Лебане;  Ознака из општег речника набавки – 45233142 – Радови на поправљању путева;

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Допуна конкурсне документације 28.07.2016.

Допуна конкурсне документације 12.08.2016.

ПОДЕЛИТЕ.