Радови на изградњи саобраћајница

0

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 05 број 404-238

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац: Општина Лебане, Цара Душана 116, ПИБ: 102878648, МБ:07226608, Шифра
делатности: 8411.
Одговорно лице наручиоца је председник општине.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Врста предмета јавне набавке: радови

4. Правни основ за објављивање позива је члан 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), и Одлука председника општине Лебане о покретању поступка 05 број 404-238.

5. Право учешћа у овом поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. и 76. ЗЈН. Испуњеност ових услова дужни су да докажу у складу са чланом 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији.

6. Критеријум за избор најповољније понуде и доделе уговара о јавној набавци је најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса: Конкурсна документација се преузима непосредно у просторијама Општинске управе Лебане, ул. Цара Душана 116, Лебане сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова или на писан захтев заинтересованог понуђача може бити послата поштом.. Интернет адреса где се конкурсна документација налази је www.lebane.org.rs или на Порталу јавних набавки.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу Општина Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане.са „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 29-ВВ/2013 – „Радови на изградњи саобраћајнице пута Ново село Мрвеш L= 1,00km”, „Радови на санацији коловоза сеоске улице у Ћеновцу L= 518.30m” „Радови на изградњи саобраћајнице улице у Микронасељу у Лебану L= 305.43m”, „Радови на изградњи паркинга иза зграде општине у Лебану ” (НЕ ОТВАРАТИ) ”.
На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу контакт особу и телефон.

9. Крајњи рок за достављање понада је 40-и дан од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно 07.10.2013. године, до 12,00 часова без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

10. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 12:30 часова у просторијама Општине Лебане.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за учествовање у поступку отварању понуда. Овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда.

12. Наручилац је дужан да донесе одлуку о обустави поступка уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога сагласно члану 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац ће одлуку о обустави поступка јавне набавке писано образложити и доставити понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

13. Контакт телефон: 016/846-322, Миодраг Станковић .

ПОДЕЛИТЕ.