Радови на изградњи локалног система грејање зграде општине Лебане

0

Назив наручиоца: Општина Лебане
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Природа, обим радова и основна обележја радова:
„Радови на изградњи локалног система грејање зграде општине Лебане“

Место извођења радова је катастарска општина Лебане;  Ознака из општег речника набавки – 45331100 – Радови на инсталацији централног грејања и 45331110 – радови на инсталацији котлова;

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 2.11.2016. год.

Обавештење о додели уговора 15.11.2016.

ПОДЕЛИТЕ.