Одређивање ерозивних подручја на територији општине Лебане

0

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке вредности 05 број 4-21 од 14.04.2015. године

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Цара Душана 116
16230 Лебане

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац: Општина Лебане, Цара Душана 116, ПИБ: 102878648, МБ:07226608, Шифра делатности: 8411.
Одговорно лице наручиоца: председник др Горан Јањић.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности .

3. Правни основ за објављивање позива је члан 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015), и Одлука председника Општине Лебане о покретању поступка јавне набавке 05 број 4-21 од 14.04.2015. године за ЈН 03-MВ/2015.

4. Предмет јавне набавке: услуге „Одређивање ерозивних подручја на територији општине Лебане“
Ознака из општег речника набавке: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге;

5. Право учешћа у овом поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 1. ЗЈН или достављањем изјаве којом потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане конкурсном документацијом.

6. Критеријум за избор најповољније понуде и доделе уговара о јавној набавци је најнижа понуђена цена.

7.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса: Конкурсна документација се преузима непосредно у просторијама Општинске управе Лебане, ул. Цара Душана 116, Лебане сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова или на писан захтев заинтересованог лица може бити послата поштом. Интернет адреса где се конкурсна документација налази је www.lebane.org.rs или на Порталу јавних набавки.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу: Општина Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН 03-МВ/2015 „Одређивање ерозивних подручја на територији општине Лебане“ (НЕ ОТВАРАТИ) ”.
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.
Рок за достављање понада је 10 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно 21. мај 2015. године, до 14,45 часова без обзира на начин достављања.
Уколико рок истиче на дан који је не радни или државни празник, као последњи дан наведеног рока сматраће се први следећи радни дан.
Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 15:00 часова у просторијама Општине Лебане.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

11. Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити призапошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. Лицa (или служба) за контакт: Драгана Милошевић, Татјана Валтер, Предраг Станковић, Миодраг Младеновић, Душан Буквић.
Е – mail адреса: javne_nabavke@lebane.org.rs
Fax: 016/843-083

ПОДЕЛИТЕ.