Нови програм директних давања привредним субјектима у приватном сектору

0

Влада РС на седници одржаној 11. фебруара 2021. године усвојила је Уредбу о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести Цовид-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 (даље: Уредба).

Овом уредбом утврђен је Програм директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести Цовид-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 (даље: Програм)
Право на директна давања, према Програму, имају сви привредни субјекти у приватном сектору:

  • резидентна правна лица (микро, мала, средња и велика);
  • резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица);
  • огранци и представништва страних правних лица.

Право на директна давања немају банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, даваоци финансијског лизинга, као и платне институције и институције електронског новца.
Привредни субјекти, под прописаним условима могу да остваре право на уплату директних давања из буџета Републике Србије, у висини од 50% минималне нето зараде за месец јануар 2021. године, односно 15.450,12 динара по запосленом.

Директна давања привредним субјектима биће исплаћена у априлу, мају и јуну 2021. године.
Износ директног давања утврђује се као производ броја запослених и износа од 15.450,12 динара, с тим да се број запослених утврђује на основу поднетог Образца ППП-ПД за обрачунски период фебруар, март и април 2021. године.

Добијена директна давања могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима.

Привредни субјект у приватном сектору прихвата исплату директних давања тако што даје посебну изјаву на порталу еПорези, с тим да се изјава даје за свако директно давање посебно, и то најкасније до последњег дана у месецу који претходи месецу у којем се исплаћују директна давања.

Привредним субјектима који не подносе Образац ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, директна давања се исплаћују без давања изјаве о прихватању исплате директних давања у роковима и на начин прописан Програмом.

Ради исплате директних давања, привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – ЦОВИД-19 код банке која води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјект који има отворене текуће рачуне код више банака дужан је да најкасније 25. марта 2021. године, путем портала еПорези, достави податак о називу банке код које ће му бити отворен ЦОВИД рачун.

Примљена новчана средства по основу директних давања привредни субјекти моћи ће да искористе најкасније до 31. јула 2021. године.

Програмом је прописан и губитак права на директна давања у случају смањења броја запослених за више од 10%, као и забрана исплате дивиденде до краја 2021. године.
Детаљније о прихватању, начину и поступку исплате, условима коришћења и губитку права на директна давања можете се информисати на Њебинару који ће се одржати 18. фебруара 2021. године од 10 часова и у часопису Ревизор број 6/2021.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ ЗА 2020. годину, БЕЗ ОБЗИРА НА СВОЈУ ВЕЛИЧИНУ, ПРЕДАЈУ САМО БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
Према Мишљењу Министарства финансија број: 011-00-00100/2021-16 од 3. фебруара 2021. године предузетници за 2020. годину, без обзира на своју величину, предају само Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА остаје 1,0%
Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 11. фебруара 2021. године одлучио је да референтну каматну стопу (РКС) задржи на нивоу од 1,00%.
Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи, одржаће се 11. марта 2021. године.

ПОДЕЛИТЕ.