КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за студенте

0

Конкурс се расписује ради доделе подстицајних средстава за студенте који уписују или су уписали, односно студирају на факултетима чији је оснивач Република Србија и на иностраним факултетима у трајању од најмање четири године за школску 2016/2017. годину и то за период од октобра 2016. године до јула 2017. године.

Право учешћа на конкурс имају студенти који уписују или су уписали, односно студирају на иностраним факултетима у трајању од најмање четири године и то под следећим условима и критеријумима:
-да доставе кратку биографију;
– да доставе доказ да су уписали (да су примљени) и стипендирани од стране факултета на који су примљени, односно да студирају на иностраном факултету у трајању од најмање четири година;
– да су држављани Републике Србије;
-да имају пребивалиште на територији општине Лебане најмање шест месеци пре подношења пријаве;
-да нису старији од 26 година;
-да нису обновио ниједну годину студија;

Одлуку о додели подстицајних средстава као и висину истих, по расписаном Конкурсу, доноси Управни одбор Фонда за младе таленте општине Лебане имајући у виду износ предвиђених новчаних средстава за доделу подсицајних средстава Одлуком о буџету општине Лебане за 2016. годину.
Уколико се, због ограничениг обима расположивих средстава у буџету општине Лебане, за одређену годину, не могу доделити подстицајна средства свим кандидатима који испуњавају услове, средства ће се доделити према редоследу рангирања.

Уз пријаву на конкурс учесници конкурса дужни су да приложе потребну документацију, и то :
– да доставе кратку биографију;
– да доставе доказ да су уписали (да су примљени) и стипендирани од стране факултета на који су примљени, односно да студирају на иностраном факултету у трајању од најмање четири година, преведен на српски језик и оверен од стране судског вештака одговарајуће струке;
– фотокопију уверења о држављанству;
– фотокопију личне карте или извод из читача електронске личне карте;
– да нису обновили ниједну годину студија;
– За студенте друге, треће и четврте године уверење да нису обновили ниједну годину током студија и фотокопију индекса са копијама свих страна одслушаних предмета и положених испита са просечном оценом која према систему оцењивања у земљи у којој студира представља еквивалент оцени 9,00,
– Уверење (потврду) са факултета којим доказују да су редовни студенти и коју годину студија су уписали.

5. Пријаве на конкурс са пратећом документацијом вредноваће се у складу
са Правилником фонда.
Пријаве се подносе на обрасцу који се може преузети у Општинском услужном центру општине Лебане.
Неблаговремене и неуредне пријаве неће се разматрати.
Пријаве учесника који дају нетачне податке у вези са доказивањем испуњења услова конкурса неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Лебане и званичном сајту општине Лебане.
Пријаве се подносе непосредно у услужном центру општинске управе Лебане, а могу се и препоручено поштом послати на адресу: Општина Лебане, Цара Душана 116, Лебане 16230, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу подстицајних средстава талентованим студентима“.

Управни одбор донеће одлуку о додели подстицајних средстава у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.

Против Одлуке о додели подстицајних средстава учесник конкурса може поднети Управном одбору фонда захтев за преиспитивање одлуке у року од три дана од дана објављивања исте на огласној табли Општинске управе Лебане.

На основу коначне одлуке Управни одбор фонда позваће студенте, којима су додељена подстицајна средства да у року од 8 дана од дана пријема одлуке закључе уговор.

КОНКУРС (Факултети у Србији) – ПРЕУЗМИ

КУРС (Факултети у иностранству) – Преузми

УПРАВИ ОДБОР ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 553-367

Подели:

О аутору

Powered by themekiller.com