Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане

0

На основу члана 26. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 99. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник града Лесковца“ бр. 41/2016), члана 6., члана 10. и члана 13. Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Службени гласник града Лесковца“ бр. 41/2016), а у складу са Програмом о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане и прибављању у јавну својину општине Лебане за 2022 годину, („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 2/2022) и Одлуком о расписивању Јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане 04 број:464-20/1 од 15.04.2022.године, Комисија за отуђење, давање у закуп и прибављање грађевинског земљишта, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I – ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта и то следећих катастарских парцела:

Грађевинско земљиште у насељеном месту Лебане:

Оглас за отуђење грађ. земљишта по програму из 2022 год

 

ПОДЕЛИТЕ.