Јавни оглас ради отуђења службених моторних возила

0

На основу члана 27. став 10. и 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/016, 113/2017 и 95/2018), члана 82. и 85. Статута општине Лебане („Сл. гласник општине Лесковац“ бр. 8/2019) и Закључка Општинског већа, општине Лебане 04 Број 464-24/1 од 16.03.2023 године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења су службена моторна возила, у јавној својини општине Лебане и то:

1. Путничко возило Застава-Скала 55, регистарске ознаке LB 011 MC, у возном стању са почетном ценом од 22.000,00 динара.

2. Путничко возило Застава-Скала 55, регистарске ознаке LB 016 CR, није у возном стању са почетном ценом од 12.000,00 динара.

3. Путничко возило Шкода-SUPERB 2.0, регистарске ознаке LB 012 VV, у возном стању са почетном ценом 510.000,00 динара.

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Отуђење се врши у поступку прикупљања писмених затворених понуда.

Службена моторна возила за отуђење, отуђују се у „виђеном стању“, без права будућих купаца на накнадне рекламације.

Службена моторна возила за отуђење могу могу се разгледати сваког радног дана почев од 10.04.2023 године, закључно са 21.04.2023 године,  у времену од 10.00 до 15.00 часова, уз најаву од најмање 24 часа пре планираног разгледања, путем контакт телефона 065/485-3111, контакт особа Предраг Цветковић.

Најповољнији понуђач биће изабран на основу висине понуђене купопродајне цене.

Рок за плаћање купопродајне цене је дан закључења купопродајног уговора.

Трошкови транспорта предметних службених моторних возила, пореске обавезе, као и други трошкови, који проистекну у поступку закључења и реализације уговора падају на терет купца.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, за свако службено моторно возило за које се понуда подноси.

Понуда се мора доставити у свему у складу са конкурсном документацијом и овим огласом.

Заинтересовани понуђачи, који желе да учествују у поступку, у обавези су да уплате депозит у износу појединачно опредељеном за свако моторно возило на ТР:840-1259804-30, са позивом на број, 04 464-24/1, и то:

1. Износ депозита је 4.400,00 динара за  путничко возило Застава-Скала 55, регистарске ознаке LB 011 MC, у возном стању са почетном ценом од 22.000,00 динара.

2. Износ депозита је 2.400,00 динара за путничко возило Застава-Скала 55, регистарске ознаке LB 016 CR, није у возном стању са почетном ценом од 12.000,00 динара.

3. Износ депозита је 102.000,00 динара за путничко возило Шкода-SUPERB 2.0, регистарске ознаке LB 012 VV, у возном стању са почетном ценом 510.000,00 динара.

Рок за подношење понуда је 22.04.2023 године, до 15,00 часова.

Конкурсна документација се може преузети у Одељењу за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове оУ, општине Лебане, контакт особа је Лазар Николић, контакт телефон 0637447055.

Уредна и потписана понуда мора да садржи:

За физичка лица:

  • име и презиме;
  • адресу пребивалишта;
  • очитану личну катру/копију личне карте без чипа;
  • копију картице текућег рачуна;
  • контакт телефон;
  • ако је лице предузетник уз понуду се прилаже оргинал/код нотара оверена копија, извода из регистра привредних субјеката, као и потврда о преском индентификационом броју.

За правна лица.

  • назив и седиште;
  • оргинал/код нотара оверена копија извода из регистра привредних субјеката као и потврда/решење о пореском индентификационом броју;
  • копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун;
  • име и презиме лица за заступање (директор), са оригинал/код нотара овереном  фотокопијом картона депонованих потписа и његов контакт телефон.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћије мора бити оверено од стране јавног бележника.

Понуда се подноси на обрасцу, који је саставни део Конкурсне документације на адресу:

Општинска управа, општине Лебане, улица Цара Душана број 116, у затвореним ковертама са назнаком: „ЈАВНИ ОГЛАС ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ПО РЕДНИМ БРОЈЕМ ИЗ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ-НЕ ОТВАРАТИ“ , или на писарници Општинске управе, општине Лебане.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране, општина Лебане, неће сносити никакву одговорност нити бити дужан да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку

 ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 27.04.2023 године, у 13.00 часова, у великој сали Скупштине општине Лебане о чему ће бити сачињен Записник/Извештај о комисијскомотварању приспелих понуда у поступку отуђења службених моторних возила.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом  у односу на предходну понуду, уколико доставе понуде на исте износе Комисија ће за најповољнијег понуђача избрати оног чија је понуда примљена раније, које ће отворити и сачинити допунски Записник/Извештај о комисијском отварању приспелих понуда у поступку отуђења службених моторних возила.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не закључи уговор, сматра ће се да је одустао од купопродаје, без права на повраћај уплаћеног депозита, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Депозит се задржава, уколико заинтересовано лице уплати депозит а не поднесе понуду или најповољнији понуђач потпише уговор а не уплати целокупну купопродајну цену. Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најјповољнији, враћа у року од 20 (двадесет) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, осим другорангираном и трећерангираном понуђачу, чији се депозити задржавају до исплате купопродајне цене у складу са уговором са изабраним најповољнијим понуђачем.

ПОДЕЛИТЕ.