Помоћ економском оснаживању породица интерно расељених лица

0

Помоћ намењена економском оснаживању породица интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности и то за покретање, развој и унапређење доходовних акгивности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и матерјалу за економско оснаживање интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности у максималном износу од РСД 200.000,00 ( словима: двестотине хиљда динара), по породичном домаћинству Корисника.

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе Лебане, лично или пошгом на адресу:

Општина Лебане, ул. Цара Душана број 116, 16230 Лебане

Комисија за нзбор кориснпка помоћн за доделу средстава намењеннх за скономско оснаживање нтерно расељених лнца на тернторијн општине Лебане кроз доходовне активности са назнаком: „Пријава на Јавни нознв ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  НА1У1ЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ“.

Рок за подношеље пријава са потпебном документацнјом јс 12.04.2018. године.

ПОДЕЛИТЕ.