Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

0

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1. Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ЛЕБАНЕ» број 22.), Председник општине ЛЕБАНЕ је дана 15.10.2021. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ

1.Предмет јавног надметања
Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државнојсвојини по условима првог круга у општини ЛЕБАНЕ.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ЛЕБАНЕ, у канцеларији бр 28 сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа Александар Станковић, тел. 016/846331.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

ТЕКСТ ОГЛАСА – 5. Oglas I krug 2021

ПОДЕЛИТЕ.