Оглас за ангажовање општинског магационера у општини Лебане за попис становништва, домаћинстава и станова у 2022 години

0

На основу Упутства за организацију и извршење пописа – попис становништва, домаћинстава и станова из 2022 године издате  у складу са чланом 35. Закона о поопису становништва, домаћинстава и станова 2022 године („Сл. гласник РС“ бр. 9/2020 и 35/2021), Пописна комисија  Општинске управе општине Лебане  по решењу 06 број 207-567 објављује

О Г Л А С

За ангажовање општинског магационера у општини Лебане за попис становништва, домаћинстава и станова у 2022 години

I Расписивањем Огласа за ангажовањем општинског магационера на одређено време у општини Лебане почев од 17.06.2022. године најкасније до 30.11.2022.године.

II Орган у коме се лице ангажује:

Општина Лебане Општинска управа, у Лебану, ул. Цара Душана 116.

III Послови на којима се лице ангажује:

1.      Магационер за попис становништва, домаћинстава и станова у 2022 години, 1 извршилац

Опис посла:  врши пријем и складиштење опреме у општински магацин – канцеларију, издавање опреме за тестирање и обуку кандидата за инструкторе и пописиваче, као и за рад на терену, паковање и отпремање опреме из општинског магацина, као и све обавезе ближе описане у упуству за рад у општинском магацину за попис становништва као и све послове по налогу председника и заменика председника пописне комисије.
Услови:

  • Минимум IV степен стручне спреме,
  • Познавање рада на рачунару,
  • Познавање Windows система
  • Да је лице у радном односу у Општинској управи

IV Место ангажовања:

Општинска управа општине Лебане, у Лебану, ул. Цара Душана 116,

V Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

  • пријава на Оглас,
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
  • потврда да је кандидат запослен на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Лебане

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника.

VI Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:           

У изборном поступку проверавају се: стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата потребни за обављање послова магационера за попис становништва, домаћинстава и станова у 2022 години

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за ангажовање на оглашеној позицији, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Лебане, Лебане, Цара Душана 116,  након истека рока за подношење пријава.

VII Рок за подношење пријаве на Оглас је 5 дана од дана када је Оглас објављен на Огласној табли Општинке управе општине Лебане и почиње да тече од 09.06.2022. године и истиче 13.06.2022. године.

VIII Aдреса на коју се подноси Оглас:

Општинска управа општине Лебане, Лебане, Цара Душана 116, са назнаком: „Оглас за магационера“.

IX Датум објављивања интерног конкурса: 08.06.2022. године

X Право учешћа на  интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Оглас  спроводи Пописна комисија Општинске управе општине Лебане.

Овај интерни конкурс објављен је на  Огласној табли 08.06.2022. године.

ПОДЕЛИТЕ.