КОНКУРС за попуњавање радног места начелника Општинске управе Лебане

0

Општинско веће општине Лебане, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места начелника Општинске управе Лебане

Орган у коме се попуњава радно место-поставља службеник на положају: Општина Лебане – Општинска управа, ул. Цара Душана бр.116 Лебане

Радно место-положај који се попуњава: Начелник Општинске управе Лебане – службеник на положају -1 група.

  • Опис послова радног места: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу између организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.
  • Услови за рад на радном месту: Да је пунолетни држављанин Републике Србије; да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (М5 ОШсе пакет и интернет); да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да му није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
  • Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку, Закона о финансирању локалне самоуправе, и других прописа из делокруга локалне самоуправе, вештина комуникације. Проверу стручне оспособљености, знања и вештине кандидата вршиће Конкурсна комисија у усменом разговору. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити обавештен.
  • Трајање рада на положају: Рад на положају траје пет година од дана доношења решења о постављању на положај.
  • Рок за подношење пријаве: Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу НОВОСТИ.

Адреса на коју се пријаве подносе: Општинско веће општине Лебане за Конкурсну комисију, „Пријава на конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе Лебане”, ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане, лично или препорученом пошиљком.

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас о јавном конкурсу: Биографија са наводима о досадашњем радном искуству, лични подаци, контакт телефон и по могућству емаил адреса (СУ), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у државном органу или доказ о положеном правосудном испиту (уверење), доказ о радном искуству у струци (потврда или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и исправа којом се доказује да кандидату раније није престајао радни однос у државним органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је кандидат био или је у радном односу.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној копији код надлежног органа.

Одредбом члана 9. и 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може вршити увид, прибављати и обрађивати личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење из казнене евиденције правноснажно осуђиваних лица.

Потребно је да кандидат, уз остале доказе достави потписану изјаву којом се опредељује за једну од могућности и то: да орган прибави наведене документе о чињеницама о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат сам учинити.

Образац изјаве налази се на званичној интернет страници општине Лебане и чини саставни део овог Огласа.

  • Место рада: Опшина Лебане-Општинска управа, улица Цара Душана број 116, поштански број 16230 Лебане.
  • Лице задужено за давање обавештења о Огласу је Горан Лазаревић Обавештења се могу добити сваког радног дана у току трајања конкурса у периоду од 10 до 14 часова на телефон          016-843-083, локал 123.
  • Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве Конкурсна комисија одбацује закључком.
  • Овај оглас се објављује на званичној презентацији општине Лебане на адреси www.lebane.org.rs.

Напомена: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи који су употребљени у мушком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број:02-133/2

И З Ј А В А

ЈАВНИ КОНКУРС

ПОДЕЛИТЕ.