Kонкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
01 Број: 400-476
Датум: 15.03.2023. године
Лебане

На основу члана 10. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима  за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане 04 бр 400-242/2 од 08.02.2019. год и чл. 65. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19 и  30/2021), председник општине Лебане, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ОСТАЛА УДРУЖЕЊА

Јавни конкурс се расписује за пројекте удружења на подручју општине Лебане који се реализују у 2023. години.

Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења утврђују се одлуком о буџету општине Лебане за сваку буџетску годину и могу се користити само до висине средстaва утврђених истом одлуком.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката удружења је  12.750.000,00 динара.

I   Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане, подразумевају се програми и пројекти из области:

 •  социјалне инклузије и развоја социјалних услуга у заједници;
 •  друштвене бриге о деци;
 •  подстицање наталитета;
 •  програма за омладину;
 •  заштите жртава породичног и вршњачког насиља;
 •  активности пензионерских организација;
 •  хуманих и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Лебане;
 •  заштита лица са инвалидитетом;
 •  заштита и промовисање људских и мањинских права;
 •  афирмисање начелна родне равноправности и развијање политике једнаке могућности;
 •  здравствене едукације;
 •  образовање науке и информисања;
 •  одрживог развоја у заједници;
 •  заштите животиња;
 •  заштита и унапређење животне средине;
 •  промоција развоја привредних делатности (туризам, угоститељство, стари и ретки занати и др), задругарства и др;
 •  развоја цивилног друштва и
 •  културе (књижевности, музике, ликовне уметности, позоришне уметности, уметничких игара и др).

II         Право на коришћење средстава имају удружења која програм и пројекат реализују на територији односно у интересу грађана општине Лебане.

Kонкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета

ОБРАСЦИ:

 1. Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-1-Лебане
 2. IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-1-Lebane
 3. OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-1-Лебане
 4. PLAN-AKTIVNOSTI-ZA-NAREDNI-PERIOD-1-Лебане
 5. PRIJAVNI-OBRAZAC-Лебане
 6. Prilog-2-Budzet-udruzenja-Lebane

Листа вредновања удружења 2023 13.04.2023.

ПОДЕЛИТЕ.