Kонкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
01 Број: 400-225
Датум: 08.02.2022. године
Лебане

На основу члана 10. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане 04 бр 400-242/2 од 08.02.2019. год и чл. 65. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), председник општине Лебане, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ОСТАЛА УДРУЖЕЊА

Јавни конкурс се расписује за пројекте удружења на подручју општине Лебане који се реализују у 2022. години.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења утврђују се одлуком о буџету општине Лебане за сваку буџетску годину и могу се користити само до висине средстaва утврђених истом одлуком.
Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката удружења је 11.000.000,00 динара.

I Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане, подразумевају се програми и пројекти из области:

– социјалне инклузије и развоја социјалних услуга у заједници;
– друштвене бриге о деци;
– подстицање наталитета;
– програма за омладину;
– заштите жртава породичног и вршњачког насиља;
– активности пензионерских организација;
– хуманих и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Лебане;
– заштита лица са инвалидитетом;
– заштита и промовисање људских и мањинских права;
– афирмисање начелна родне равноправности и развијање политике једнаке могућности;
– здравствене едукације;
– образовање науке и информисања;
– одрживог развоја у заједници;
– заштите животиња;
– заштита и унапређење животне средине;
– промоција развоја привредних делатности (туризам, угоститељство, стари и ретки занати и др), задругарства и др;
– развоја цивилног друштва и
– културе (књижевности, музике, ликовне уметности, позоришне уметности, уметничких игара и др).

II Право на коришћење средстава имају удружења која програм и пројекат реализују на територији односно у интересу грађана општине Лебане.

III Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији на пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац
– образац описа програма и пројекта;
– образац плана активности;
– оверену фотокопију статута, у случају да се оснивачки акт не налази на званичном сајту регистрационог органа;
– писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена;
– писану изјаву и уговор о партнерству;
– биографију координатора пројекта и кључних стручњака.

ЈАВНИ КОНКУРС (цео текст)

ОБРАСЦИ:

  1. Prilog-2-Budzet-OSTALA-udruzenja-Lebane-2022
  2. PRIJAVNI-OBRAZAC-Лебане-2022
  3. PLAN-AKTIVNOSTI-ZA-NAREDNI-PERIOD-1-Лебане-2022
  4. OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-1-Лебане-2022doc
  5. IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-1-Lebane-2022
  6. Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-1-Лебане-2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката 2022. 24.03.2022

ПОДЕЛИТЕ.