Kонкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
01 Број: 400-224
Датум: 19.02.2021. године
Лебане

На основу члана 10. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане 04 бр 400-242/2 од 08.02.2019. год и чл. 65. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), председник општине Лебане, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ОСТАЛА УДРУЖЕЊА

Јавни конкурс се расписује за пројекте удружења на подручју општине Лебане који се реализују у 2021. години.

Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења утврђују се одлуком о буџету општине Лебане за сваку буџетску годину и могу се користити само до висине средстaва утврђених истом одлуком.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката удружења је 9.000.000,00 динара.

I Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане, подразумевају се програми и пројекти из области:

 • социјалне инклузије и развоја социјалних услуга у заједници;
 • друштвене бриге о деци;
 • подстицање наталитета;
 • програма за омладину;
 • заштите жртава породичног и вршњачког насиља;
 • активности пензионерских организација;
 • хуманих и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Лебане;
 • заштита лица са инвалидитетом;
 • заштита и промовисање људских и мањинских права;
 • афирмисање начелна родне равноправности и развијање политике једнаке могућности;
 • здравствене едукације;
 • образовање науке и информисања;
 • одрживог развоја у заједници;
 • заштите животиња;
 • заштита и унапређење животне средине;
 • промоција развоја привредних делатности (туризам, угоститељство, стари и ретки занати и др), задругарства и др;
 • развоја цивилног друштва и
 • културе (књижевности, музике, ликовне уметности, позоришне уметности, уметничких игара и др).

 

Листа вредновања пријављених програма и пројеката удружења

 

ПОДЕЛИТЕ.