Јавни позив за посебне програме у области спорта

0

На основу члана 19. став 2 и члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане од 20.01.2017 године, а у вези са чланом 113. чланом 117. и чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број: 10/16), Општинско веће општине Лебане на седници одржаној дана  06.07. 2018. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђену чланом 2. и чланом 6. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане:

 1. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима – члан 137. став 1. тачка 4) Закона о спорту;
 2. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту;
 3. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.) – члан 137. став 1. тачка 11) Закон о спорту;
 4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закон о спорту.

ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Планирана средстава за финансирање посебних програма у области спорта за 2018. годину износе 2.850.000,00 динара.

КРАЈЊИ РОК ЗА УПОТРЕБУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА:

Крајњи рок за употребу одобрених средстава утврдиће се уговором о реализовању програма у складу са временским планом употребе средстава, и исти се не може одредити после 31.12.2018. године.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ:

Одобравање посебних програма вршиће се у складу са Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане. Предлоге посебних програма могу поднети самостално, спортске организације које испуњавају следеће услове:

 1. да су регистроване у складу са Законом;
 2. да су уписане у националну евиденцију у складу са Законом;
 3. да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 4. да имају седиште на територији општине Лебане;
 5. да су директно одговорни за припрему и извођење програма;
 6. да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана;
 7. да испуњавају, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 8. да су са успехом реализовали претходно одобрене програме;
 9. да располажу капацитетима за реализацију програма;

Предложени програм мора да задовољава следеће критеријуме:

 1. да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног Законом;
 2. да је у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане;
 3. да је у складу са Програмом развоја спорта на територији општине Лебане;
 4. Да је у складу са спортским правилима надлежног Општинског спортског савеза;
 5. да се реализује на територији општине Лебане,
 6. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Лебане;
 7. да ће се реализовати у текућој години;
 8. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 9. Да је по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Одобрени програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Лебане постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Дозвољава се подношење више предлога програма од стране истог носиоца програма и више може бити одобрено. Општинско веће општине Лебане обавештава носиоце програма о одобреним програмима, најкасније у року од 8 дана од истека конкурса.

Са подносиоцем одобреног програма председник Општине закључује уговор о реализовању програма, у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

 1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општег интереса из члана 2. став 1. овог Правилника) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко испуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;
 3. да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;
 4. да је поднет у прописаном року.

Образац предлога програма, односно апликационог формулара, је Образац 4 – Предлог посебног програма којим се остварује општи интерес у области спорта у 2018. години.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

 1. носиоцу програма;
 2. области општег интереса у којој се остварује програм;
 3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 6. како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
 7. буџету програма (финансијском плану), односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 8. динамички план употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 9. начину унтрашњег праћења и контроле рализације програма и евалуације резултата;
 10. претходном и будућем финансирању носиоца програма.

Уз предлог програма, поднетог на прописаном образцу, подноси се документација којом се доказује испуњеност напред наведених критеријума које организација – подносилац програма треба да испуни у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане и друга документација којом се доказује испуњеност услова предвиђених  Законом о спорту.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма мора да буде достављен у електронској форми (ЦД, флеш)

Сва обавезна и пратећа документација, мора бити достављена стручној комисији у запечаћеној коверти, на којој мора бити уписано тачно време пријема, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром или лично на писарници Општинске управе општине Лебане.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА:

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страни општине Лебане, на огласној табли општине Лебане, а рок за подношење предлога програма је  13.07.2018. године до 10 часова.

04 Број:400-1092/1

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић

ПОДЕЛИТЕ.