Јавни оглас за одређивање мртвозорника на територији општине Лебане

0

На основу члана  3. став 4. Правилника о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Лебане 01 Број 02-313 од 22.11.2021, и члана 13. став 2. и 203. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“,број 25/2019), Комисија за спровођење јавног огласа за одређивање мртвозорника на територији општине Лебане, 15.12.2021.године, расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Лебане

I  Расписује се јавни оглас за одређивање  2 (два) доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Лебане (у даљем тексту: мртвозорник), на период од три године.

II Мртвозорник обавља непосредан преглед лица умрлог изван здравствене установе, утврђује време и узрок смрти и издаје потврду о смрти у складу са Законом и  Правилником о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Лебане .

III Право учешћа на јавном огласу има лице које испуњава следеће услове:

 • које је доктор медицине;
 • које има положен стручни испит;
 • које има најмање годину дана искуства на пословима доктора медицине;
 • које је у сталном радном односу у Дому здравља Лебане;
 • које има пребивалиште на територији општине Лебане.

IV Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни да доставе:

 1. радну биографију са контакт подацима;
 2. оверену копију дипломе о завршеном факултету ;
 3. оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
 4. фотокопију важеће личне карте / очитану важећу личну карту;
 5. доказ о радном искуству на пословима доктора медицине(оргинал или оверена копија уговора или решења о обављању послова доктора медицине , односно оргинал потврде или уверења издатих од послодавца  са ближим описом послова које је лице обављало);
 6. оверену копију дозволе за рад – лиценце издате од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 7. доказ да кандидат није осуђиван (уверења/потврда надлежне полицијске управе) .

V  Рок за подношење пријава на јавни оглас је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа на званичној интернет страници општине Лебане.

VI Пријаве на јавни оглас са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији за пријем и разматрање приспелих пријава на јавни оглас за  одређивање мртвозорника, у затвореној коверти, непосредном предајом на писарници општинске управе општине Лебане или препорученом пошиљком путем поште на  адресу:

Општинска управа Лебане, Цара Душана 116, 16230 Лебане, Комисији  за пријем и разматрање приспелих пријава на јавни оглас за одређивање мртвозорника са назнаком: ,,Пријава на јавни оглас за избор мртвозорника: НЕ ОТВАРАТИ“.

VII  Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет  разматрања.

VIII  Рангирање подносилаца пријава вршиће се применом следећих критеријума:

 • дужина радног искуства на пословима доктора медицине
 • дужина радног искуства у области здравствене заштите;
 • висина просечне оцене на студијама и
 • дужина студирања.

IX Уколико након спроведеног поступка оцењивања приложене документације, кандидати буду подједнако рангирани, Комисија ће са сваким од наведених кандидата обавити проверу и оцену:

 •  Познавања области утврђивања времена и узрока смрти и обдукције умрлих лица у складу са Законом о здравственој заштити и Одлуком о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Лебане и
 •  познавања области попуњавања и достављања потврде о смрти, као и матичних књига умрлих у складу са Законом о матичним књигама и Правилником о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти.

Комисија оцењује сваког кандидата понаособ, оценом од 1 до 5.

Питања која ће бити постављена кандидатима се унапред припремају. Кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу, а у случају потребе за додатним појашњењем, у току разговора, могу бити постављена додатна питања.

О датуму, времену и месту обављања усмене провере, Комисија благовремено, најкасније 5 (пет) дана раније, у писаном облику, обавештава кандидате.

X Комисија за пријем и разматрање приспелих пријава на јавни оглас за  мртвозорника, ће након спроведеног јавног огласа утврдити предлоге кандидата за мртвозорнике и доставити их Општинском већу општине Лебане на усвајање.

XI Пријаве на јавни оглас са достављеном документацијом, не враћају се подносиоцима пријава, већ остају у документацији Комисије за пријем и разматрање приспелих пријава на јавни оглас за  мртвозорника.

XII Јавни оглас се објављује на званичној презентацији општине Лебане.

01Број
Датум: 15.12.2021.године

ПОДЕЛИТЕ.