Јавни конкурс за пројекте цркава и верских заједница

0

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на подручју општине Лебане који се реализују у 2021. години.

Укупан износ средстава опредељених по овом конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница је  2.000.000,00 динара.

Средства за финансирање и суфинансирање пројеката предвиђена су за обављање градитељске, добротворне и научне делатности, за инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима, изградњу нових црквених храмова, обнову постојећих црквених храмова који су без обнове дуже времена, а посебно црквених храмова који су споменици културе, обнову парохијских домова, уређење и ревитализацију простора верских гробаља, изградњу и обнову капела на гробљима, изградњу нових и обнову пропалих торњева и звоника, као и прибављање земљишта за изградњу нових верских објеката, и уређење простора око нових и постојећих верских објеката, за набавку осталих ствари потребних за функционисање верске заједнице на територији општине Лебане, обнову икона, осликавање унутрашњости храмова, стављање нових фасада и кречење црквених храмова, обнову пропалог крова који прокишњава, пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима, уређивање простора око цркве – озелењавање, изградња приступних стаза и обезбеђивање клупа за седење, обнову пропалих ограда око цркве, добротворне и хуманитарне активности, као и друге активности социјалне заштите, организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи, организовање црквених манифестација, неговање и развој рада црквених хорова и њиховог учешћа на хорским фестивалима, издавачку и научну делатност, научна  истраживања везана за цркву, организовање стручних, научних скупова.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају цркве и верске заједнице на подручју општине Лебане, које су регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном Пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет стране општине Лебане (www.lebane.org.rs).

Потребно је доставити три примерка штампане конкурсне документације која су потписана и оверена печатом (на местима која су за то предвиђена) и један примерак електронске конкурсне документације.

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином, неће се сматрати важећом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и пријаве чији подносилац није извршио досадашње обавезе према Општини у вези са пројектом који је финансиран, односно суфинансиран из буџета Општине.

Рок за реализацију пројекта  је до краја 2021. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

JAVNI KONKURS-Crkve i verske zajednice 2021.
Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-2 Лебане 2020
IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-2 Lebane 2020
OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-2 Лебане 2020
PRIJAVNI-OBRAZAC-2 Лебане 2020

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

ПОДЕЛИТЕ.