Јавни конкурс за попуњавање радних места

0

Општинска управа општине Лебане објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

Орган у коме се радно место попуњава: Општина Лебане, Општинска управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане

II

Радно место које се попуњава:

  1. Послови планирања одбране и послови цивилне безбедности, у звању: Сарадник, 1 извршилац.

Опис посла: припрема нацрте општих и појединачних аката у циљу организације обезбеђења у области мере заштите; прати усклађивање нормативних аката из делокруга одељења са позитивним прописима одељења, израђује  планску документацију у циљу организације и обезбеђења заштите цивилне безбедности, као и  елементарних и других већих непогода која  обухвата превентивне мере заштите којима се ублажава њихово дејство, предлаже организацију цивилне заштите; предлаже услове за успостављање интегрисаног  система заштите и спасавања у циљу обједињавања свих  превентивних и оперативних мера заштите  живота и имовине грађана и ефикаснијег ангажовања свих расположивих ресурса у случају  катастрофе изазване природном или људском делатношћу; припрема планове за цивилну одбрану и остваривање одрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине, обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника ОУ.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних и пословних студија на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку Закон о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009-др закон, 104/2009-др Закон, 10/2015 и 36/2018), Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) и  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2018-др Закон – усмено познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару, вештина комуникације – усмено.

III

Место рада: Општине Лебане, Општинска управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане

ОГЛАС. Послови планирања одбране и послови цивилне безбедности

ПОДЕЛИТЕ.