Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника ОУ Лебане

0

На основу члана 56. Став 1 и члана 66. Став 7. Закона о Локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС“ број 129/07, 83 и 101/16), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. Гласник РС“ број 21/16), члана 12. Став2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. Гласник РС“ број 95/16), члана 66. Статута општине Лебане (,,Сл. Гласник града Лесковца“ број 16/08, 21/08, 9/09, 17/09, 4/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15) и члана 3. Одлуке о општинском већу општине Лебане (,,Сл. Гласник града Лесковца“ број22/17), Општинско веће општине Лебане, оглашава

                                                     ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                                ЛЕБАНЕ

                                                        На пет година

  I Орган у коме се положај попуњава

   Општинска управа Лебане, Цара Душана 116.

  I I Положај који се попуњава

   Заменик начелника општинске управе Лебане-положај у првој групи.

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање закона из области локалне самоуправе-Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о финансирању локалне самоуправе-усмено; Вештина комуникације-усмено.

Место рада: Лебане, Цара Душана 116.

Општи услови за положај које кандидат треба да испуњава су:

1. Да је пунолетан држављанин Републике Србије,

2. Да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

3. Да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.   Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе објављује се на интернет презентацији општине Лебане www.lebane.org.rs.Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације општине Лебане на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневном листу  ,,Вечерње новости.“Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања обавештења у дневном листу    ,,Вечерње новости.“ Пријава на конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању уколико их има, податке о посебним областима знања и назначен положај за који се конкурише. Пријава мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

-Извод и матичне књиге рођених;

-Диплома или уверење о стручној спреми;

-Уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном испиту прилажу уверење о положеном правосудном испиту);

-Исправе којима се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решења и друга акта из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-Уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);

-Доказ о познавању рада на рачунару (сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару-оверена копија сведочанства, дипломе, потврда органа у коме је стечено радно искуство и др.)

-За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу или органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказда им раније није престајао радни однос у том органу због теже повреде дужности из радног односа.Сви докази се прилажу у оригиналу или копији која је оверена код јавног бележника, суду или општини.Одредбом члана 9. И 103. Закона о општем управном поступку, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о  чињеницама о којима се води службена евиденција, осим кад странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган сам прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то учинити сам. Образац изјаве доступан је на итернет презентацији општине Лебане и објављен је уз јавни конкурс.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити лично на шалтеру Услужног центра општине Лебане или поштом на адресу: Општина Лебане,  Цара Душана 116, 16230 Лебане, са назнаком,, За Конкурсну комисију-пријава на јавни конкурс за постављење заменика начелника Општинске управе Лебане.“Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:Наташа Стојановић, члан Комисије, тел.016-843-710, сваког радног дана од 07-15 часова.

Изборни поступак

Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина, обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове из конкурса, писмено, путем и мејл адресе или телефонским позивом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној копији од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба не задржава извршење.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ                                                                                                                                                                                                         04Број: 02-195

Председник општине Лебане

Иван Богдановић

 

 

 

JAVNI KONKURS   налази се на наведеном линку.

ПОДЕЛИТЕ.