Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавног предузећа „Лебане“ Лебане

0

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16 и 88/19), члана 41. Статута општине Лебане (Сл. гласник града Лесковца бр 08/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане, 02 број 02-217 од 30.08.2021. године,

Скупштина општине Лебане објављује

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЛЕБАНЕ“ ЛЕБАНЕ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Лебане“ Лебане.

Седиште предузећа је у Лебану, ул. Цара Душана 116.

Матични брoj: 17546660

ПИБ: 103236774

Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева.

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане.

Директор се именује на период од 4 године

Послови из члана 26. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16 и 88/19)

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

Кандидат за избор за директора Предузећа мора испунити следеће услове:

  1. да је пунолетно и пословно способно;
  2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
  3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из става 2 ових услова;
  4. да има најмање три година радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа;
  5. да познаје област корпоративног управљања;
  6. да има искуство у организовању рада и вођењу послова;
  7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органима политичке странке;
  8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
  9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1) Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) Обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) Обавезно лечење наркомана;

4) Обавезно лечење алкохоличара;

5) Забрана вршења позива делатности и дужности. 

МЕСТО РАДА:

Лебане, Цара Душана 116.

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ-ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом и писаном провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласнику РС“ 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС САДРЖИ:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву кандидат подноси Програм рада и развоја предузећа као саставни део конкурсне документације.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној форокопији и то:

-Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са законом о матичним књигама);

– Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални рад)

– Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у („Службеном гласнику РС“),

– Оверена копија дипломе о стеченом високом образовању,

– Исправе којима се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има  најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање).

– Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима Предузећа (потврда или други акти из којих се доказује да лице има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане.

– Исправа којом се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова)

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.

-Уверење од надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређу кривична дела и то:

1) Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) Обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) Обавезно лечење наркомана;

4) Обавезно лечење алкохоличара;

5) Забрана вршења позива делатности и дужности.

(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“),

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба).

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Сл. гласнику РС“.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Пријава на оглас са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти Скупштини општине Лебане – Комисији за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Лебане, преко писарнице општинске управе Лебане, или путем поште на адресу Лебане, Цара Душана 116, са назнаком „Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане“ – НЕ ОТВАРАЈ.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

Лицe задужена за давање обавештења о јавним конкурсу je Братислав Исламовић секретар скупштине, контакт телефон 016/843-710, e-mail skupstins@lebane.org.rs.

Овај Оглас објавити у „Сл. гласнику РС“, у дневном листу „Компанија Новости а.д.“, примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Напомена: Оглас је објављен у Службеном гласнику Републике Србије од 03.09.2021. године.

 

 

ПОДЕЛИТЕ.