ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ДОДЕЉИВАЊА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 2018. ГОДИНИ

0

ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ДОДЕЉИВАЊА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 2018. ГОДИНИ НА ЦЕЛОКУПНОЈ ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А НАРОЧИТО У НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ, ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ И АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА

Република Србија Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и  координацију рада јавних предузећа расписује ЈАВНИ КОНКУРС за реализацију Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2018. години на целокупној територији Републике Србије, а  нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија.Субјекти који могу бити подносиоци пријаве на конкурс заједно са јединицом локалне самоуправе. Задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) 2017. и 2018. године ( у даљем тексту: новоформиране задруге)
Задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) до краја 2016. године ( у даљем тексту: старе задруге).
Задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре), као сложене задруге ( у даљем тексту: сложене задруге).
Финансијски оквир

– Максималан предвиђен износ бесповратних средстава:

-За новоформиране задруге 7.500.000,00 динара;

– За старезадруге15.000.000,00 динара;

– Засложене задруге  60.000.000,00 динара.

Сви тражени износи за реализацију пројекта укључују и порез на додату вредност. Бесповратна средства се додељују у складу са наменом средстава.Одобрена бесповратна средства ће бити пренета на рачун прописан за уплату јавних прихода јединици локалне самоуправе, која ће та средства пренети задрузи напосебан  наменски динарски подрачун код Управе за трезор

Циљ

Унапређење задружног система и повећање конкурентности, кроз аспект друштвених и социјалних промена у руралним срединама у којима задруге јесу значајан актер. Развој сопствених прерађивачких капацитета задруга у преради млека и меса, воћа и поврћа, индустријскогбиља, кондиторских производа и сл, је предуслов којим би се омогућило да се оне равноправно  укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог програма су:Оснивањезадруга у срединама где оне не постоје или су у претходном периоду угашене.
Унапређење сировинске базе за повећање производње млека, меса, воћа, поврћа и других биљних производа.
Иновирање  и техничко-технолошко опремање задруга.
Подстицањемеђузадружне сарадње и већи утицај на локалну средину, као и брига о људским ресурсима.
Раст конкурентности задруга коришћењем нових технологија и научних знања.
Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја.
Успоравање процеса миграција.Задруге могу остварити право на финансирање пројектних активностиза:

1.      Набавку живих животиња за потребе повећања основног стада, као и опреме за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за производњу млека и тов стоке;

2.      Набавку опреме за прераду млека и меса;

3.      Набавку опреме за складиштење, сортирање, паковање и прераду воћа и поврћа;

4.      Набавку опреме за потребе производње у воћарству, виноградарству и повртарству и подизање матичних засада;

5.      Набавку опреме за производњу и прераду ароматичног, зачинског и лековитог биља;

6.      Набавку механизације и опреме за складиштењеи прераду житарица;

7.      Набавку опреме за пчеларство;

8.      Изградњу монтажних објеката од префабрикованих елемената и набавку опрема за финалну прераду пољопривредних производа (само за сложене задруге).

Бесповратна средства нису намењена за:

Покривање трошкова дуговања из претходног периода;
Плаћање путем компензације и цесије;
Новчане казне и трошкове парничног поступка;
Трошкове банкарских провизија, кредита, курсних разлика;
Кредитирање трећих лица;
Консултантске и маркетиншке услуге;
Трошкове за прикупљање документације за пријаву на конкурс;
Трошкове гаранција и полисе осигурања;
Трошкове превоза;
Трошкове за куповину половне и репариране опреме и материјала;
Промета између повезаних лица;
Трајна обртна средства;
Трошкове увоза, царине, шпедиције;
Трошкове закупа и лизинга;
Трошкове амортизације и одржавања;
Трошкове набавке грађевинског материјала и извођења грађевинских радова (осим за сложене задруге);
Трошкове овере уговора код јавног бележника.

Критеријуми

Да је задруга ускладила своје акта, органе и пословање са Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015).
Да је задруга извршила редовну задружну ревизију у последње две године.
Да за исте намене задруга није користила и није у поступку одобравања подстицајних средстава која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе, буџета АП Војводине, ИПАРД-а или донаторских организација.
Задруге које су добиле бесповратна средства на Kонкурсу за доделу бесповратних средстава кроз учешће у економско-финансијским подстицајима за оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте постојећих задруга у 2017. години, не могу конкурисати за добијање бесповратних средстава као старе или новоформиране задруге, осим у случају да су једна од чланице сложене задруге, као подносиоца пријава на Конкурс.
Задруге које конкуришу за добијање бесповратних средстава за старе или новоформиране задруге, не могу истовремено бити чланице сложене задруге, која конкурише за добијање бесповратних средстава.
Да је задруга измирила обавезе по основу пореза и доприноса, као и друге обавезе из јавних прихода.
Да је задруга регистрована у Агенцији за привредне регистре.
Да задруга има регистровани текући рачун у Народној банци Србије преко којег обавља своје пословање.
Да задрузи у року од једнегодине пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности.
Да рачун задруге није у блокади од 01.01.2018. године.
Да над задругом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.
Да директор задруге није кривично осуђиван, као и да се против његане водиистражни поступак, за кривична дела против привреде.
Финансијско учешће сложене задруге у реализацији пројекта, мора да износи минимум 20% тражених средстава.
Документација за пријаву

Документација која се доставља приликом подношења пријаве на Конкурс за новоформиране и старе задруге (у даљем тексту: пријава):

Образац пријаве – електронски попуњен, печатиран и потписан од стране градоначелника или председника општине и директора задруге.
Предрачун који садржи детаљну техничку спецификацију, датум издавања предрачуна, износ исказан у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, као и меморандум издаваоца предрачуна.
Диплома о стручној спреми директора задруге.
Потврда надлежних институција да директор задруге није осуђиван и да се против њега не води истражни поступак, за кривична дела против привреде.
Пописна листа основних средстава на дан 31.децембар 2017. године.
Оверене фотокопије уговора којима се уређује закуп и коришћење непокретности, опреме, постројења и биолошких средстава (основно стадо и вишегодишњи засади) које нису у власништву задруге, уколико су исти закључени (важење уговора о закупу најмање десет година).
Оргинал извода из листа непокретности за непокретности које су у власништву задруге (не старији од 30 дана од дана подношења захтева), уколико задруга поседује непокретности.
Извод структуре биљне производње или регистра сточног фонда чланова задруге, уколико је иста у функцији обављања делатности задруге (издата од стране Управе за трезор, после 31.03.2018. године).
Оверене фотокопије уговора о правима и обавезама између задруге и коопераната, уколико задруга послује са кооперантима (ако задруга послује са кооперантима из различитих области производње, потребни су уговори који су у вези са наменом опреме за коју се конкурише).
Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је задруга измирила све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања Конкурса.
Оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да задруга за исте намене није користила и није у поступку одобравања подстицајних средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе, буџета АП Војводине, ИПАРД-а или донаторских организација.
Пријава на обавезно социјално осигурање, оверена печатом и потписом директора задруге (образац М), уколико задруга има запослена лица на неодређено време.
Документација која се доставља приликом подношења пријаве на Конкурс за сложене задруге (у даљем тексту: пријава): Диплома о стручној спреми директора задруге.
Потврда надлежних институција да директор задруге није осуђиван и да се против њега не води истражни поступак, за кривична дела против привреде.
Пописна листа основних средстава на дан 31.децембар 2017. године.
Оверене фотокопије уговора којима се уређује закуп и коришћење непокретности, опреме, постројења и биолошких средстава (основно стадо и вишегодишњи засади) које нису у власништву задруге, уколико су исти закључени (важење уговора о закупу најмање десет година).
Оргинал извода из листа непокретности за непокретности које су у власништву задруге (не старији од 30 дана од дана подношења захтева), уколико задруга поседује непокретност.
Извод структуре биљне производње или регистра сточног фонда чланова задруге, уколико је иста у функцији обављања делатности задруге (издата од стране Управе за трезор, после 31.03.2018. године).
Оверене фотокопије уговора о правима и обавезама између задруге и коопераната, уколико задруга послује са кооперантима.
Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је задруга измирила све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања конкурса.
Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да је задруга измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања конкурса.
Оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да задруга за исте намене није користила и није у поступку одобравања подстицајних средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе, буџета АП Војводине, ИПАРД-а или донаторских организација.
Пријава на обавезно социјално осигурање, оверена печатом и потписом директора задруге (образац М), уколико задруга има запослена лица на неодређено време.
Образац пријаве за сложене задруге – електронски попуњен, печатиран и потписан од стране градоначелника или председника општине и директора задруге.
Пројектно техничка документација за објекат и опрему.
Бизнис план.
Ако је подносилац пријаве сложена задруга, све задруге које чине сложену задругу у оквиру те пријаве појединачно достављају документацију која се односи на сложене задруге осим документације из тачака 12, 13 и 14 предходног става.

Избор пријава

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује Комисија за оцену и контролу реализације програма  коју образује министар. Комисија проверава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова и критеријума прописаних Програмом.Коначну одлуку о додели средстава доноси министар, на предлог Комисије, а на основу ранг листе која се формира у складу са утврђеним критеријумима, до утрошка средстава предвиђених буџетом за реализацију Програма. Министар закључује уговор са градоначелником или председником општине и директором задруге, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава.

Трајање Конкурса и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкуса до 15.08.2018. године. за новоформиране и старе задруге, а за сложене задруге рок је до 15.09.2018. године.
Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Пријавуса комплетном документацијом, у једном примерку, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „Пријава за Конкурс – средства за подстицаје задруга у 2018. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте, послати на адресу:

Влада Републике Србије Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа

Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд

Додатне информације

Програм и Образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа (www.mbprr.gov.rs). За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу:  damir.taljai@mbprr.gov.rs  и на телефон број: 011/31 17 633.

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/konkurs-2018.docx

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/program-2018.docx

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/obrazac-prijave-1-novoformirane-i-stare-zadruge.docx

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/obrazac-prijave-2-slozene-zadruge.docx

 

ПОДЕЛИТЕ.