Јавни конкурс – Приградски превоз

0

У складу са Одлуком Општинског већа општине Лебане 04 Број 400-523/2 од 20.03.2019. године и члана 82. став 1. тачка 2. Статута општине Лебане („Сл. гласник града Лесковца бр. 8/2019), начелница општинске Управе Лебане дана 21.08.2019. год расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Лебане у 2019. години

I
Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвениција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Лебане у 2019. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране општине Лебане.
II
Опис предмета Јавног конкурса:
– општина Лебане субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
– субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
– наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
– субвенција се даје по броју полазака на линијама које су предмет субвенције;
– максимални износ субвенције биће одређен по линијама по основу укупног броја полазака;

III
Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре о вршењу делатности јавног линијског превоза путника
превозник мора да поседује вежеће решење министарства Републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника-лиценца; уверење да пре објављивања јавног конкурса понуђачу није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања длатности које је предмет јавног конкурса;
списак возила ангажованих у превозу путника са овереним фотокопијама саобраћајних дозвола возила и да је власник најјмање три регистрована аутобуса,
превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије и доказ о исправности возила, за коју конкурише за доделу субвенције у три примерака;
– услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом и недељом.
Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње, број полазака и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.
V
Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управе Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, 16230 Лебане, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника“ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.
VI
Понуде које су неблаговремене и не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.
VII
Рок за достављање понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања тј. до
29.08.2019. године до 11 часова без обзира на начин достављања; рок за избор најповољније понуде ће бити најјкасније 3 (три) дана од дана истека рока за достављање понуда.
Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници општине Лебане www.lebane.org.rs.

Документација:

ЈАВНИ КОНКУРС ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

ПОДЕЛИТЕ.