Планска документа

Планска документа

План генералне регулације

Одлуку о изради Плана генералне регулације Лебане 2025 донела је Скупштина општине Лебане (“Службени гласник града Лесковца” бр. 17/2009). Садржина Плана генералне регулације је одређена члановима 25, 26 и 29-32 Закона о планирању и изградњи, као и члановима 23 и 27 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (“Службени гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Лебане на животну средину је саставни део плана.

Планска документа

Просторни план општине Лебане

Просторни план општине Лебане представља основни документ којим се усмерава и управља дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, организацијом и уређењем простора општине, заснован на принципима Агенде 21, ХАБИТАТ II, софијске и других декларација и повеља које обавезују Републику Србију и њене општине да их поштују и примењују, како у планирању, тако и у остваривању планских решења.