Javni poziv poslovnim bankama za podnošenje ponuda

0

Na osnovu Odluke skupštine opštine Lebane od 15.06.2018 godine o usvajanju Programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018 godinu i Odluke o formiranju Komisije za sprovođenje Programa mera podrške poljoprivredi od 06.03.2017 godine, na svom sastanku održanom 18.06.2018 Komisija za implementaciju Programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju opštine Lebane za 2018 godinu donela je Odluku i objavljuje ovaj :

J a v n i p o z i v

Za podnošenje ponuda: od strane poslovnih banaka za potrebu sprovođenja posebne mere podrške u okviru Programa podrške poljoprivredi koja se odnosi na Subevncionisanje kamata kredita poljoprivrednih gazdinstava.
Naručilac: Opština Lebane, Odeljenje za privredu, poljoprivredu, vodoprivredu i finansije
Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:
– Visina efektivne kamatne stope, sa svim troškovima ————————— 20 bodova
– Visina nominalne kamtne stope –—————————————————— 15 bodova
– Broj odobrenih kredita poljoprivrednim gaztdinstvima na nivou banke u periodu od 01.01.2017 do 31.12.2017 godine –——————————————————– 10 bodova
– Rok odobravanja kredita od momenta predaje kompletne dokumentacije –—- 20 bodova,
– Broj ekspozitura na teritoriji Jablaničkog okruga –—————————- 15 bodova,
– Broj upošljenika na teritoriji Jablaničkog okruga (više od 20) –———– 20 bodova.

Korisnici kredita: Fizička lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva (RPG);
Predviđeni iznos kredita: od 50.000 dinara do 300,000.00 dinara po jednom poljoprivrednom gazdinstvu;
Rok otplate: 12 meseca
Kamatna stopa za korisnike: 0 %.
Način otplate glavnice: po dospeću
Uzimaće se za primer: 100.000 dinara o dospeću na 12 meseci za efektivni kamatnu stopu.
Opredeljena sredstva za subvenciju u okviru Programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju:———————————————————— 2.000.000,00 dinara.
Namena kredita: za obrtna sredstva ili osnovna sredstva
Valuta: RSD – bez primene valutne klauzule.
Ponude se dostavljaju poštom, preporučeno, na adresu: Opština Lebane, Odeljenje za privredu, poljoprivredu, vodoprivredu i finansije, Cara Dušana 116, sa naznakom „ Ponuda poslovne banke po osnovu subvencionisanja kamate“ ili lično u prostorije Službe za poljoprivredu opštine Lebane svakog radnog dana do 15 sati.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 8 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu opštine Lebane.
Ponude koje budu stigle posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim i biće automatski odbačene.

U Lebanu, 19.06.2018 godine.

Predsednik Komisije za
inplementaciju Programa
Boban Pejić

Podeli:

O autoru

Powered by themekiller.com