Javna licitacija za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

0

Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Lebane.

1.  Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

 • pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

2. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:

 • fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju;
 • fizičko i pravno lice koje koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu- za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.

3.  Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

 • lična karta ili očitana lična karta za lične karte sa čipom za fizička lica,
 • izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
 • potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

4. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

 • fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
 • potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

5.  Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

 • potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
 • za pravna lica – izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
 • za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;

6.  Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5. ovog odeljka na uvid Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5. ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.

7.  Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.

8.  Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju.

9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun opštinske uprave LEBANE broj: 840-77640-08

10.  Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.

11. Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da svi ponuđači koji nastavljaju nadmetanje, dopune depozit do 50% izlicitirane cene. Nadmetanje se nastavlja posle uplate depozita.

12.  Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.

13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:

 • su u pasivnom statusu;
 • nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 • su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 • su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;
 • su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
 • su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici opštine LEBANE. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

Adresa: opština LEBANE, ulica i broj: Cara Dušana 116 .,

 • Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Broj javnog nadmetanja (navesti i KO)

Na zadnjoj strani:

 • ime i prezime/naziv i adresa ponuđača Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14 sati, dana 06.11.2019. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave opštine LEBANE kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka.

TEKST OGLASA – 2. Oglas II krug 2019

Podeli:

O autoru

Powered by themekiller.com