Opštinska uprava

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, opštinska uprava je poseban organ opštine.

 1. Opštinska uprava je nadležna da priprema nacrte propisa
 2. i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;i zvršava odluke i druge akte skupštine, predsednika opštine i opštinskog veća;
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 4. vrši upravni nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine;
 5. i zvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
 6. obavlja stručne poslove koje utvrdi skupština, predsednik opštine i opštinsko veće.

Opštinska uprava se obrazuje kao jedinstven organ, a u opštinama sa preko 50.000 stanovnika mogu se, umesto jedinstvene opštinske uprave, obrazovati opštinske uprave za pojedine oblasti. Akt o organizaciji opštinske uprave donosi skupština opštine, na predlog opštinskog veća. Opštinskom upravom, kao jedinstvenom organu, rukovodi načelnik opštinske uprave, a kada se obrazuju uprave za pojedine oblasti, svakom od njih rukovodi načelnik uprave za određenu oblast.

ORGANIZACIONA ŠEMA OPŠTINSKE UPRAVE LEBANE

Načelnika opštinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti postavlja opštinsko veće, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina. Za načelnika opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Za načelnika uprave za pojedinu oblast može biti postavljeno lice koje ima završen odgovarajući fakultet (u odnosu na delokrug uprave kojom treba da rukovodi), položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnik za svoj rad i za rad uprave odgovara skupštini opštine i opštinskom veću. Načelnik, uz saglasnost opštinskog veća, donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi.

Opštinska uprava u obavljanju upravnog nadzora može:

 1. naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku;
 2. izreći mandatnu kaznu;
 3. podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
 4. izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu;
 5. o bavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;
 6. preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom ili opštim aktom.

Pomoćnike postavlja i razrešava predsednik opštine, s tim što predsednik opštine može postaviti najviše tri pomoćnika.

Powered by themekiller.com