Pretraživanje: Planska dokumenta

Planska dokumenta

Odluku o izradi Plana generalne regulacije Lebane 2025 donela je Skupština opštine Lebane („Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 17/2009). Sadržina Plana generalne regulacije je određena članovima 25, 26 i 29-32 Zakona o planiranju i izgradnji, kao i članovima 23 i 27 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“ br. 31/2010, 69/2010 i 16/2011).

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije Lebane na životnu sredinu je sastavni deo plana.