ПДР “Пословна зона у ул. Николе Тесле”

0

Општинска управа општине Лебане, Одељење за урбанизам, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 36 и 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“ број 64/15)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ  ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ “ПОСЛОВНА ЗОНА У УЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ”

Одлуку о изради ПДР “Пословна зона у ул. Николе Тесле” донела је Скупштина општине Лебане („Сл. лист града Лесковца“ бр. 19/2018).

Општинска управа општине Лебане, као носилац израде предметног планског документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са циљевима и сврхом израде плана и могућим планским решењима.

Предмет раног јавног увида јесте материјал који се припрема у почетним фазама израде планског документа – као основна концептуална планска развојна решења која се односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана у времену од 04.10. до 18.10.2018.године у канцеларији бр. 19, у Одељењу за урбанизам, ул. Цара Душана бр. 116. у времену од  10,00 до 14,00 часова радним даном.

У току трајања раног јавног увида, заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије, на изложени материјал у току раног јавног увида, у писаној форми преко писарнице Општинске управе, Одељењу за урбанизам.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Подели:

О аутору

mm

Цара Душана 116, 16230 Лебане, Србија ТЕЛЕФОН: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com