Opis projekta “Fer početak u životu“

0

Projekat “Fer početak u životu“, finansira Evropska unija u okviru grant šeme programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstavapotpisali su SKGO i Opština Lebane, a partner na projektu je Udruženje građana „Arka“.

Vrednost projekta je 55.105 evra, od čega opština Lebane učestvuje sa 5.510,5 evra.

Ključne aktivnosti na projektu:

Ni crno ni belo – program za rad sa decom/mladima, protiv predrasuda, za toleranciju i interkulturnost, CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd.  Obuka je predviđena za 30 predstavnika predškolske ustanove, osnovnih škola, pedagoških asistenata i članova mobilnog tima u trajanju od tri dana

Opšti ciljevi – Izgradnja zajednice u kojoj se neguje solidarnost i interkulturalnost, a u kojoj se sva deca/mladi osećaju sigurno i prihvaćeno, i u kojoj se podstiču da dostignu svoj puni potencijal.

Specifični ciljevi – Da se odrasli koji su u neposrednom kontaktu sa decom senzibilišu da prepoznaju mehanizme koji kreiraju nejednakosti u obrazovnom kontekstu; Da se odrasli podstaknu na akciju koja ima za cilj kreiranje sredine u kojoj će se na različitosti gledati kao na nešto što obogaćuje, i u kojoj će svako dete moći da razvija sve svoje potencijale; Razvoj tolerancije i uvažavanja različitosti kod dece/mladih, jačanje pozitivne slike o sebi, podsticanje empatije i solidarnosti u zajednici, razvoj kritičkog mišljenja i formiranje kritičkog odnosa prema realnosti koja ih okružuje.

Teme programa: Identitet; Mehanizmi nastajanja stereotipa i predrasuda; Efekti stereotipa i predrasuda; Može i bez etiketa – DIV model; Veštine decentracije; Iste ili različite startne pozicije; Koliko smo otvoreni za različitost; Podsticanje kritičkog razmišljanja; Kritičko razmišljanje i transformativni dijalog; Iskustvo marginalizacije i implikacije u obrazovnom procesu; Integracija interkulturalnih tema u kurikulum.

Nakon edukacije, nastavno osoblje će biti u obavezi da održi školski čas u svojim odeljenjima, a na temu diskriminacije, prilagođen uzrastu dece.

Povećan obuhvat dece u dve grupe, na dve lokacije sa 12 na po 20 dece uzasta od 3–5,5 godina. Na dve lokacije u blizini romskih naselja predškolska ustanova organizuje igraonice u trajanju od 4 sata dva puta nedeljno na svakoj lokaciji. U obe grupe ima po dvanaest polaznika i ima mogućnosti da se grupe prošire na po 20 dece.

Radionice su kreirane u cilju povećanje dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svu  decu, bez diskriminacije  ili  segregacije po bilo kojem osnovu. U njima se neguje igra kao  autentični  način  izražavanja i učenja deteta predškolskog uzrasta; kvalitetno uključivanje dece predškolskog  uzrasta u dalje obrazovanje i društvenu sredinu kroz interakcije sa decom različitih uzrasta i sa različitim osobama;

Programi su namenjeni deci predškolskog uzrasta koja su obuhvaćena, kao i deci koja nisu obuhvaćena predškolskim programom, u skladu sa Zakonom,  kao  i  njihovim  roditeljima, odnosno  starateljima i drugim zainteresovanim licima, u skladu sa funkcijom i specifičnostima programa.

Za ove dve grupe potrebno je nabaviti edukativne igračke, setove za razvoj kreativnosti, slikovnice, bojanke, didaktička sredstva koja će omogućiti deci da razviju pun potencijal ključnih znanja i veština koja će im omogućiti olakšan pristup obaveznom pripremnom predškolskom programu.

Za svo 40 dece koja će pohađati igraonice predviđena je nabavka užine i mesečnog potrošnog materijala (bojice, plastelin, blokovi, flomasteri, kolaž papir, olovke, gumice, bojanke…).

Projektom je predviđeno da se za svih 25 grupa u predškolskoj ustanovi nabavi TV i DVD kako bi deci bilo omogućeno gledanje edukativnih sadržaja.

Radionice za decu uzrasta od 3–5,5 i njihove roditelje, predviđene su za dve grupe od po 15 roditelja sa decom. Radionice će se realizovati dva puta mesečno sa svakom grupom u trajanju od tri sata.

Radom sa decom i roditeljima podstiče se uvažavanje, jačanje i podržavanje vaspitno–obrazovne  uloge romske porodice; uvažavanje različitosti i posebnosti dece i njihovih porodica i poklanjanje  posebne pažnje razvojnim potencijalima dece, kao i kulturnim i jezičkim specifičnostima sredine u kojoj dete raste;

Radionice će obuhvatati tematske jedinice i ciljeve koji se odnose kulturne različitosti, društveno-emotivno učenje, kreativno estetsko učenje, kognitivni razvoj, fizički razvoj i jezik. Voditelji radionica će primenjivati i održavati individualni portfolio za svako dete, u kome će biti i radovi deteta, ali i mišljenja roditelja

Cilj radionica je olakšavanje prelaska dece iz jednog programa ili uzrasne kategorije u drugu, sa posebnim naglaskom na prelazak u PPP.

Rad sa roditeljima u okviru ovih radionica biće usmeren na  brigu o zdravstvenom i higijenskom stanju deteta, važnosti redovnog školovanja, očekivanjima sistema od deteta koje upiše PPP i prvi razred osnovne škole.

Za decu i roditelje biće obezbeđeni sokovi i grickalice i nabavljen didaktički i potrošni materijal.

Potpuni obuhvat romske dece u PPP i praćenje redovnosti, podrska za pripremu i uključivanje dece u obavezni predškolski program

Projektni tim će pratiti broj dece koja upišu PPP u školskoj 2019/20 godini. Prema trenutnim podacima sa terena, 33 dece treba da bude upisano u PPP. Porodice čija deca treba da se upišu biće pozvana na sastanak gde će im se objasniti procedura upisa, naglasiti obaveza pohađanja i koji je značaj redovnog pohađanja PPP. Ukoliko neko dete ne bude upisano u upisnom roku, u kućnoj poseti će se obaviti razgovor sa roditeljima deteta.

Za svih 33 dece biće obezbeđeni nabavljeni radni listovi i neophodan materijal.

Škola roditeljstva – Radionice podrske roditeljima usmerene su da omoguće bezbedno i podržavajuce porodično okruženje, poboljšaju brigu i vaspitanje, razviju pozitivnu veštinu roditeljstva, unapređuju zdravlje, razvoj i obrazovanje svoje dece. Radionice imaju za cilj podizanje roditeljskih kompetencija za rani razvoj, obrazovanje i socijalnu inkluziju romske dece predškolskog uzrasta. Upoznavanje romskih roditelja sa značajem ranog razvoja za budućnost deteta, omogućićemo povećanu i kvalitetniju brigu roditelja i bezbedniju i podsticajniju porodičnu sredinu. Pored ovoga, radionice treba da podignu samopouzdanje romskih roditelja u pogledu njihovih roditeljskih veština kako bi stvorili pozitivnu sliku o sebi kao roditelju.

Biće realizovano 3 radionice u trajanju od po 4 sata na tri različite lokacije u romskim naseljima, za po 20 učesnika. Učesnicima će biti obezbeđeno posluženje.

“Školica za mame i bebe” – Edukacija o unapređivanju nege,očuvanje zdravlja i bezbednosti dece uzrasta od 0 do 3 godine – uključiće majke Romkinje, koje predstavljaju najugroženiji deo već ugrožene romske populacije. Ono što se naziva kulturom i tradicijom romske zajednice u velikoj meri definiše njihov položaj, a indirektno i položaj dece ranog uzrasta. Pošto je jasno utvrđeno da su godine ranog uzrasta, od prenatalnog perioda do 3 godine starosti, izuzetno značajne za budući razvoj pojedinca, izazov je reagovati u ovom važnom periodu uz pomoć odgovarajuće kombinacije inicijativa.

Ova aktivnost obuhvata zdravstvene usluge za majke i decu, razvojne i obrazovne inicijative na najranijem uzrastu, koje su fleksibilnije i dostupne svim romskim porodicama, pa i onim najsiromašnijim.

Realizovaće se isključivo na terenu, u romskim naseljima, u kućama i mesnim zajednicama. Obuhvataće sledeće teme: značaj dojenja i vakcinacije, bezbedno okruženje za decu, učenje kroz igru, održavanje higijene prostora i lične higijene deteta, prevencija zaraznih bolesti, zdrava ishrana deteta, psiho-socijalni razvoj i razvoj govora.

Kućne posete će se realizovati jednom nedeljno u trajanju po dva sata, a realizovaće ih zdravstvena medijatorka van svog redovnog radnog vremena. Gde proceni da je potrebno, uključivaće i druge stručnjake iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Tamo gde je to moguće, radiće se sa dve do tri majke, a gde nije, radiće se individualno.

Za ove posete biće nabavljeno 67 simboličnih higijenskih paketa u kojima će se nalaziti osnovne stvari za održavanje higijene dece do 3 godine (bebi šampon, sapun, vlažne maramice, puder…)

Panel diskusija – Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, Zakon o zabrani diskriminacije

Predviđena je za predstavnike Centra za socijalni rad, Nacionalne službe, Doma zdravlja, obrazovnih institucija, Lokalne samouprave, kao i predstavnike romske zajednice, romskog koordinatora, zdravstvene medijatorke, Mobilnog tima. Facilitator će dati uvod u temu navodeći osnovne pojmove iz dokumenata. Diskusija će se voditi na temu oblika i postojanja diskriminacije u lokalnoj zajednici. Cilj je da se predstavnici institucija upoznaju sa mišljenjem o diskriminaciji romske zajednice.

 “Dan tolerancije” – Manifestacija za učenike osnovnih škola i PPP će biti održana 16. 11. na Međunarodni dan tolerancije

U manifestaciju će biti uključena deca osnovnih škola i grupe pripremnog predškolskog programa. Obuhvatiće sportske igre, dečije predstave, maskenbal, romske narodne priče, kviz znanja tradicija i kultura…

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com