Javni uvid PDRa turističke zone u delu naselja Drvodelja

0

Na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i čl. 39. Statuta opštine Lebane („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj 16/08 i 21/08), Skupština opštine Lebane, na sednici od 05.11.2018. godine, donela je:

ODLUKU O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE

turističke zone u delu naselja Drvodelja

Član 1.

Pristupa se izradi Plana detaljne regulacije turi- stičke zone u delu naselja Drvodelj (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se razrađuje za područje površine oko 27,00ha.

Popis katastarskih parcela u preliminarnoj (okvirnoj) granici obuhvata planskog područja:

Cele katastarske parcele broj:  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 K.O. Drvodelj;

Granica Plana je definisana kao preliminarna, a konačna granica planskog područja definisaće se prilikom pripreme nacrta plana.

Član 3.

Planski osnov za izradu predstavlja Prostorni plan opštine Lebane („Službeni glasnik grada Le- skovca“, 13/2011), kojim su dati uslovi i smernice za izradu ovog Plana.

Prema ovom planskom dokumentu, predmetno podru- čje se nalazi u zoni, u kojoj je planiran razvoj turizma, odnosno turističkih punktova sa pratećim sadržajima turističkih i rekreativnih aktivnosti.

Plan će se izrađivati na ažurnom katastarsko-to- pografskom planu.

Član 4.

Rešenja u pogledu koncepcije, namene prostora, uređenja, korišćenja i zaštite prostora baziraju se na smernicama iz Prostornog plana opštine Lebane („Službeni glasnik grada Leskovca“, 13/2011), na osnovu kojih će, u skladu sa definisanom namenom prostora moći na racionalniji način, da se planski uredi predmetni prostor u obuhvatu Plana.

Član 5.

Vizije i ciljevi za donošenje Plana se odnose na:

  •  obezbeđenje uslova za prostorno uređenje i izgradnju;
  •  definisanje površina javnih i ostalih namena;
  •  aktiviranje područja za izgradnju turističkih i rekreativnih sadržaja.

Član 6.

Nosilac izrade Plana je Opštinska uprava opšti- ne Lebane, a obrađivač će se odrediti u posebnom po- stupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 7.

Rok za izradu pojedninih faza iznosi: 45 dana za fazu ranog javnog uvida i 45 dana za fazu nacrta pla- na, bez sprovođenja zakonske procedure.

Član 8.

Sredstva za izradu Plana obezbeđuju se iz budžeta opštine Lebane.

Član 9.

Nakon donošenja Odluke o izradi Plana, Nosilac izrade Plana organizuje rani javni uvid u trajanju od 15 dana. Rani javni uvid oglašava se u sredstvima ja- vnog informisanja.

Nacrt plana izlaže se na javni uvid u trajanju od 30 dana u prostorijama Opštinske uprave opštine Lebane a vreme i mesto održavanja javnog uvida oglašava se u sredstvima javnog informisanja. O izlaganju nacrta Plana na javni uvid stara se Nosilac izrade plana.

Rani javni uvid i javni uvid obavlja Komisija za planove opštine Lebane.

Po obavljenom javnom uvidu, Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i zaključcima po svakoj primedbi, i isti dostavlja Obrađivaču Plana.

Član 10.

Ne pristupa se izradi strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu, na osnovu prethodno utvr- đenih kriterijuma i Odluke, koju je doneo organ nadle- žan za pripremu plana i programa, po prethodno pri- bavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove za- štite životne sredine.

Član 11.

Planski dokument će se izraditi u tri (3) istovetna primerka.

Zabranjuje se izdavanje odgovarajućih dozvola u obuhvatu

ovog planskog dokumenta, u periodu od dvanaest (12) meseci, od dana donošenja, odnosno stupanja na snagu ove odluke.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku grada Leskovca“.

SKUPŠTINA OPŠTINE LEBANE 02 Broj 351-308

Predsednik Skupštine opštine Lebane

Srđan Jović

 

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE.

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com