Јавни увид ПДРа туристичке зоне у делу насеља Дрводељa

0

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 39. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 16/08 и 21/08), Скупштина општине Лебане, на седници од 05.11.2018. године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

туристичке зоне у делу насеља Дрводеља

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације тури- стичке зоне у делу насеља Дрводељ (у даљем тексту: План).

Члан 2.

План се разрађује за подручје површине око 27,00hа.

Попис катастарских парцела у прелиминарној (оквирној) граници обухвата планског подручја:

Целе катастарске парцеле број:  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 К.О. Дрводељ;

Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница планског подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта плана.

Члан 3.

Плански основ за израду представља Просторни план општине Лебане („Службени гласник града Ле- сковца“, 13/2011), којим су дати услови и смернице за израду овог Плана.

Према овом планском документу, предметно подру- чје се налази у зони, у којој је планиран развој туризма, односно туристичких пунктова са пратећим садржајима туристичких и рекреативних активности.

План ће се израђивати на ажурном катастарско-то- пографском плану.

Члан 4.

Решења у погледу концепције, намене простора, уређења, коришћења и заштите простора базирају се на смерницама из Просторног плана општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, 13/2011), на основу којих ће, у складу са дефинисаном наменом простора моћи на рационалнији начин, да се плански уреди предметни простор у обухвату Плана.

Члан 5.

Визије и циљеви за доношење Плана се односе на:

  •  обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу;
  •  дефинисање површина јавних и осталих намена;
  •  активирање подручја за изградњу туристичких и рекреативних садржаја.

Члан 6.

Носилац израде Плана је Општинска управа општи- не Лебане, а обрађивач ће се одредити у посебном по- ступку, у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 7.

Рок за израду поједниних фаза износи: 45 дана за фазу раног јавног увида и 45 дана за фазу нацрта пла- на, без спровођења законске процедуре.

Члан 8.

Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Лебане.

Члан 9.

Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац израде Плана организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима ја- вног информисања.

Нацрт плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Општинске управе општине Лебане а време и место одржавања јавног увида оглашава се у средствима јавног информисања. О излагању нацрта Плана на јавни увид стара се Носилац израде плана.

Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове општине Лебане.

По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти доставља Обрађивачу Плана.

Члан 10.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу претходно утвр- ђених критеријума и Одлуке, коју је донео орган надле- жан за припрему плана и програма, по претходно при- бављеном мишљењу органа надлежног за послове за- штите животне средине.

Члан 11.

Плански документ ће се израдити у три (3) истоветна примерка.

Забрањује се издавање одговарајућих дозвола у обухвату

овог планског документа, у периоду од дванаест (12) месеци, од дана доношења, односно ступања на снагу ове одлуке.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 02 Број 351-308

Председник Скупштине општине Лебане

Срђан Јовић

 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Подели:

О аутору

mm

Цара Душана 116, 16230 Лебане, Србија ТЕЛЕФОН: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com