Јавни увид ПДР ул. Николе Тесле и Јабланичке

0

Општинска управа општине Лебане, Одељење за урбанизам, на основу члана 45а.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и
31/19) и члана 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/19)

О Г Л А Ш А В А
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЈУГОИСТОЧНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ЛЕБАНЕ ОКО УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И
ЈАБЛАНИЧКЕ

Одлуку о изради Плана детаљне регулације југоисточног дела насеља Лебане око
улица Николе Тесле и Јабланичке донела је Скупштина општине Лебане („Службени
гласник град Лесковца“ бр. 24/18).

Општинска управа општине Лебане, као носилац израде предметног планског
документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са циљевима и сврхом
израде плана и могућим планским решењима.

Предмет раног јавног увида јесте материјал који се припрема у почетним фазама
израде планског документа-као основна консептуална планска развојна решења која се
односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или
грађевинским парцелама.

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана у времену од 24.05.2019 године до
07.06.2019 године, у канцеларији број 19, у Одељењу за урбанизам, ул. Цара Душана бр.
116 у времену од 10.00 до 14.00 часова, радним даном.

У току трајања раног јавног увида, заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе и сугестије, на изложени материјал у току раног јавног увида, у
писаној форми преко писарнице Општинске управе, Одељењу за урбанизам.

ДОКУМЕНТА:

 

Подели:

О аутору

mm

Цара Душана 116, 16230 Лебане, Србија ТЕЛЕФОН: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com