Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta

0

Raspisuje se Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta za oblast opšteg interesa, utvrđenu članom 2. i članom 6. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Lebane:

 1. obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima – član 137. stav 1. tačka 4) Zakona o sportu;
 2. unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje – član 137. stav 1. tačka 9) Zakona o sportu;
 3. sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.) – član 137. stav 1. tačka 11) Zakon o sportu;
 4. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta – član 137. stav 1. tačka 15) Zakon o sportu.

VISINA SREDSTAVA KOJA SU NA RASPOLAGANJU ZA PREDMET JAVNOG POZIVA

Planirana sredstava za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta za 2019. godinu iznose 5.600.000,00  dinara.

KRAJNJI ROK ZA UPOTREBU ODOBRENIH SREDSTAVA:

Krajnji rok za upotrebu odobrenih sredstava utvrdiće se ugovorom o realizovanju programa u skladu sa vremenskim planom upotrebe sredstava, i isti se ne može odrediti posle 31.12.2019. godine.

USLOVI I KRITERIJUMI:

Odobravanje posebnih programa vršiće se u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Lebane. Predloge posebnih programa mogu podneti samostalno, sportske organizacije koje ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da budu registrovane u skladu sa Zakonom;
 2. da budu upisane u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 3. da isključivo ili pretežno posluju na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
 4. da imaju sedište na teritoriji opštine Lebane;
 5. da su direktno odgovorni za pripremu i izvođenje programa;
 6. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 7. da ispunjavaju, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti
 8. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe;
 9. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa;

Predloženi program mora da zadovoljava sledeće kriterijume:

 1. da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog Zakonom;
 2. da je u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Lebane;
 3. Da je u skladu sa Programom razvoja sporta na teritoriji opštine Lebane;
 4. Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog Opštinskog sportskog saveza;
 5. da se realizuje na teritoriji opštine Lebane,
 6. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u opštini Lebane;
 7. da će se realizovati u tekućoj godini;
 8. da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 9. Da je po pravilu, predviđeno fazno finansiranje programa.

Odobreni programi se finansiraju u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta opštine Lebane postignu nameravani rezultati.

Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

Dozvoljava se podnošenje više  predloga  programa  istog  nosioca  programa  i  mogu biti odobrena više programa. Opštinsko veće opštine Lebane obaveštava nosioce programa o odobrenim programima, najkasnije u roku od 8 dana od isteka konkursa.

Sa podnosiocem odobrenog programa predsednik Opštine zaključuje ugovor o realizovanju programa, u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Lebane.

Ako se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

PREDLOG PROGRAMA I DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PODNOSI

Predlozi programa razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni kriterijumi:

 1. da je uz predlog programa dostavljeno propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije onosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opšteg interesa iz člana 2. stav 1. ovog Pravilnika) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;
 2. da je predlog programa podnet na utvrđenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko ispunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi;
 3. Da je potpun, jasan, precizan i sadrži verodostojne podatke;
 4. Da je podnet u propisanom roku.

Obrazac predloga programa, odnosno aplikacionog formulara, je:

Obrazac predloga programa, odnosno aplikacioni formular je Obrazac 4 – Predlog posebnog programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u 2019. godini.

Predlog programa sadrži detaljne podatke o:

 1. nosiocu programa;
 2. oblasti opšteg interesa u kojoj se ostvaruje program;
 3. učesnicima u realizaciji programa i svojstvu u kome se angažuju;
 4. ciljevima i očekivanim rezultatima, uključujući koje će probleme program rešiti i kojim grupama populacije i na koji način će program koristiti;
 5. vrsti i sadržini aktivnosti i vremenu i mestu realizacije programa, odnosno obavljanja aktivnosti;
 6. kako će se vršiti ocenjivanje uspešnosti programa (vrednovanje rezultata programa);
 7. budžetu programa (finansijskom planu), odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova i utvrđenim obračunom ili u paušalnom iznosu;
 8.  dinamički plan upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
 9. načinu untrašnjeg praćenja i kontrole ralizacije programa i evaluacije rezultata;
 10. prethodnom i budućem finansiranju nosioca programa i programa.

Uz predlog programa, podnet na propisanom obrazcu, podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost napred navedenih kriterijuma koje organizacija – podnosilac programa treba da ispuni u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Lebane i druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost utvrđena Zakonom o sportu.

Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti popunjeni i dostavljeni u tri primerka, s tim da obrazac predloga programa mora da bude dostavljen u elektronskoj formi (CD, fleš)

Sva obevezna i prateća dokumentacija, mora biti dostavljena stručnoj komisiji u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom ili lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Lebane.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA:

Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet strani opštine Lebane, na oglasnoj tabli opštine Lebane, a rok za podnošenje predloga programa je 09.10.2019. godine do 12:00 časova.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LEBANE

04 Broj 400-1813/1

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Boban Pejić

JAVNI POZIV – Posebni programi za sport

 

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com